ตู้เพาะเห็ดอัจฉริยะ (Smart Farm Mushroom IOT)

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

การเพาะเห็ดแบบทั่วไป ผู้ปลูกต้องดูแลการรดน้ำด้วยตัวเอง หรือจ้างคนมาดูแลหรือจ้างคนมาดูแล ซึ่งค่าเเรงพนักงานก็ถือเป็นต้นทุนของธุรกิจเช่นกัน การนำอินเตอร์เน็ตมาควบคุมการรดน้ำ จึงช่วยลดต้นทุนค่าพนักงาน นอกจากนั้น ยังลดภาระในการดูแลฟาร์ม ช่วยให้มีเวลาออกไปทำกิจกรรมอื่นๆได้ การใชเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของจุดๆนี้ว่าควรจะนำสมาร์ทโฟนมาควบคุมการรดน้ำ นอกจากนั้นยังลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปลูกหรือผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดีและยังสามารที่จะดูแลได้จากทุกพื้นที่ในโลกที่มีอินเตอร์เน็ต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะมีการรักษาอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมกับสภาพของเห็ดและ สามารถดูเห็ดได้ตลอดเวลาผ่านกล้อง จากผลการใช้งานสามารถเพาะเลี้ยงเห็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเจริญเติบโตและสามารถนำไปบริโภคได้ทุกก้อน ไม่มีเน่าเสีย
ใช้เพาะเห็ดเอาไว้บริโภคได้ในครัวเรือนและสามารถนำไปขายเพื่อเป็นเชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรชัย ทองอินทร์อุตสาหกรรม
2นาย ภักดี ดำเนินผลอุตสาหกรรม
3นางสาว วฎิลลดา ประสงสันต์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิริกร โคตรคำภาปวส.
2นาย วศินสรรพ์ นามเทพปวส.

Contact Information

Name : นาย พรชัย ทองอินทร์
Email : pornchai.tom@gmail.com
Phone : 0850009192
FB : -
LINE ID :