ชุดควบคุมไม้เท้าช่วยชีวิต

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากมายในการดำรงชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค ชุดควบคุมไม้เท้าช่วยชีวิต ก็จะสามารถยกระดับคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดควบคุมไม้เท้าช่วยชีวิต ส่งสัญญานแจ้งเตือน (เสียง + SMS + GPS + โทร) ในเหตุฉุเฉิน มีน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ติดตั้งกับไม้เท้าได้ทุกชนิด
สิ่งประดิษฐ์ ที่อำนวยความสะดวกทางด้านการแพทย์ และชีวอนามัย เพื่อตอบโจทย์ทางเลือกให้มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมไม้เท้าช่วยชีวิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรสิทธิ์ เบญญาวัฒนาศิริอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. รักษ์ศักดิ์ อาจวิชัยอุตสาหกรรม
3นาง ธนัญญา จันทะอุตสาหกรรม
4นาย ชนะชัย สร้อยสิงห์อุตสาหกรรม
5นางสาว สาวิตรี กลมวังอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ขันติ สมเนตรปวช.
2นาย ธนภัทร คำโฮงปวช.
3นาย ธีรติ สว่างวงษ์ปวช.
4นางสาว สุกัญญา สารพัฒน์ปวส.
5นางสาว พรศิตา จีนโนปวส.
6นาย ทศวรรษ สินชัยปวส.
7นาย ศิวัช แสงระหงษ์ปวส.
8นาย อธิวัฒน์ ประเสริฐสังข์ปวส.
9นางสาว ธีรนาฏ ศิริวาลย์ปวส.
10นางสาว เจนจิรา เกื้อหนองขุ่นปวส.

Contact Information

Name : ว่าที่ ร.ต. รักษ์ศักดิ์ อาจวิชัย
Email : sawitri_nam@hotmail.com
Phone : 0909130080
FB : https://www.facebook.com/ว่าที่.ร.ต.รักษ์ศักดิ์.อาจวิชัย
LINE ID : 0909130080