สับปะรดแผ่นไร่ม่วง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฎฐ์ชานนท์ ศรีวรรณะสามัญ
2นาย สุรเดช พรหมรักษาสามัญ
3นาง สุลี พุ่มไพบูลย์สามัญ
4นางสาว นิตยา ชะนะบุญคหกรรม
5นาย อรรธิชัย แสนดาคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศศิธร คำทาปวช.
2นางสาว จันทรัตน์ อาศัยปวช.
3นางสาว ศิรินภา พลศิริปวส.
4นางสาว จริยา นาเมืองจันทร์ปวส.
5นางสาว ธีระนาฎ พลเขตปวส.
6นางสาว ปิยนันท์ ศรีทนนางปวส.
7นาย ศุภกิจ บรรเทาญาติปวส.
8นาย อภิเดช เดชบุรีรัมย์ปวส.
9นาย อลงกต ขันธ์ไชยปวส.
10นางสาว จินดาพร ทองทับปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาชนิดตัวประสานที่เหมาะสมในการทำสับปะรดแผ่นอบกรอบ (2) เพื่อศึกษาชนิดแป้งสำหรับเติมในสับปะรดแผ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (3) เพื่อศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบกรอบผลิตภัณฑ์ (4) เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อสับปะรดแผ่นอบกรอบ ผลการวิจัยมีดังนี้ ตอนที่ 1 ผู้ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสให้การยอมรับ เจลาตินเป็นตัวประสานที่เหมาะสมของสับปะรดแผ่นอบกรอบ ตอนที่ 2 ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสให้การยอมรับ แป้งมัน เป็นแป้งสำหรับเติมในสับปะรดแผ่นมากที่สุด ตอนที่ 3 พบว่า ที่อุณหภูมิ 100 ˚C ที่เวลา 2 เป็นระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด ตอนที่ 4 ความชอบโดยรวมมีคะแนนการยอมรับอยู่ในเกณฑ์ มาก ที่ 4.20

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รับประทานเป็นอาหารทานเล่น คบเคี้ยว มีรสชาติดี ไม่ใส่วัตถุกันเสีย นำสินค้าทางการเกษตรมาแปรรูป เพิ่มมูลค่าและสามารถนำมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
1.นำวัตถุดิบท้องถิ่นในประเทศที่มีราคาถูกมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบท้องถิ่นในประเทศ
2. สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้
3. สร้างให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาอาหารท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ให้แก่ผู้สนใจ และชุมชนได้

Contact Information

Name : นาย ณัฏฐ์ชานนท์ ศรีวรรณะ
Email : natchanon12036@hotmail.co.th
Phone : 0903379733
FB : https://www.facebook.com/์Natchanon.Sriwanna
LINE ID : 0903379733