รัตนสุวรรณหงส์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กมลลักษณ์ บุตรโสสามัญ
2นาย วุฒิชัย สาระติสามัญ
3นาง ปัทมา ทนิรัมย์-
4นางสาว ศิรินภา ชิงชนะสามัญ
5นางสาว นิภา ปิ่นทอง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อัญชลีรัตน์ สิงห์สำราญปวช.
2นางสาว มณีจันทร์ สุขอยู่ปวช.
3นางสาว จีรวรรณ เชื้อน้อยปวช.
4นาย ถวิล โพธิ์ชัยปวช.
5นางสาว ศศิธร แก้วเขียวปวช.
6นางสาว สุพัตรา เทียนเหลืองปวช.
7นางสาว นาตยา จันตาขาวปวช.
8นางสาว พิมลภา สอนจันทร์ปวช.
9นางสาว นัชชา พุทธซ้อนปวช.
10นางสาว กุลณัฐ ชัยดีปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การศึกษาสิ่งประดิษฐ์เรื่อง รัตนสุวรรณหงส์ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์งานฉลุลาย จากใบลาน 2) เพื่อประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์งานฉลุลายจากใบลาน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์งานฉลุลายจากใบลาน ผลการวิจัย พบว่า สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์งานฉลุลายจากใบลานและนำแบบร่างมาประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เป็นหงส์ตกแต่งด้วยอัญมณีสีเขียวจัดวางตรงกลางฐานและปูด้วยผ้ากำมะหยี่สีแดงตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ว่า รัตนสุวรรณหงส์ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์งานฉลุลายจากใบลาน พบว่า ได้รับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.66)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รัตนสุวรรณหงส์ ได้จากการประดิษฐ์โดยการฉลุลายจากใบลานแล้วนำมาประกอบเป็นหงส์ ที่ตกแต่งด้วยอัญมณี สีเขียว ลวดลายมีลักษณะอ่อนช้อย มีความประณีต คงเอกลักษณ์ของลายไทยพื้นฐาน แสดงถึงความเป็นไทย สามารถใช้เป็นของตกแต่งบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ และสามารถนำไปจำหน่ายเป็นของที่ระลึกได้
รัตนสุวรรณหงส์ ได้จากการประดิษฐ์โดยการฉลุลายจากใบลานแล้วนำมาประกอบเป็นหงส์ ที่ตกแต่งด้วยอัญมณี สีเขียว ลวดลายมีลักษณะอ่อนช้อย มีความประณีต คงเอกลักษณ์ของลายไทยพื้นฐาน แสดงถึงความเป็นไทย สามารถใช้เป็นของตกแต่งบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ และสามารถนำไปจำหน่ายเป็นของที่ระลึกได้

Contact Information

Name : นางสาว กมลลักษณ์ บุตรโส
Email : pangkamonluk@hotmail.co.th
Phone : 0843035633
FB : https://www.facebook.com/pangkamonluk@hotmail.co.th
LINE ID : 0843035633