เครื่องทำความสะอาดพื้นรองเท้าไร้ฝุ่นอัตโนมัติ

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากการศึกษา ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ หรือจะเป็นอาคารบ้านเรือน ตึกคอนโดและแฟลต มีผู้คนมากมายที่ผ่านเข้าออกหรืออาศัยอยู่ก็ตาม อาคารหรือตึกนั้นส่วนใหญ่นั้นมักจะอนุญาตในสวมรองเท้าขึ้นไปบนอาคารได้ จึงเกิดปัญหาเรื่องความสกปรกเปรอะเปื้อน ไม่ว่าจะเป็นเศษดิน ฝุ่น ต่างๆที่ติดมากับพื้นรองเท้า ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องมือที่สามารถช่วยในการทำความสะอาดพื้นรองเท้าก่อนขึ้นบนอาคารคือ เครื่องทำความสะอาดพื้นรองเท้าไร้ฝุ่นอัตโนมัติ และในอนาคตยังสามารถพัฒนารูปแบบให้มีความสามารถมากขึ้นได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เมื่อก้าวเท้าขึ้นไปบนเครื่องทำความสะอาดพื้นรองเท้า เครื่องจะทำงานทันทีโดยมีลิมิตสวิตซ์เป็นตัวเปิดการเริ่มต้นทำงานอาศัยน้ำหนักของเท้าที่กดลงบนตะแกรงขัด ทำให้แปรงขัดหมุนทำความสะอาดพื้นรองเท้า จากนั้นเครื่องดูดละอองฝุ่นก็จะทำงาน คือทำการดูดฝุ่นละออง ที่ฟุ้งออกมาจากการขัดพื้นร้องเท้าไปเก็บในถุงเก็บฝุ่น นอกจาก เมื่อมีวัตถุตกลงไปในเครื่องขณะทำงาน ให้กด ปุ่ม Emergency Switch ให้เครื่องหยุดการทำงาน ได้ทันทีที่กดสวิตซ์
1 สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำความสะอาดพื้นรองเท้าได้โดยอัตโนมัติ
2 สามารถดูดฝุ่นที่ฟุ้งในขณะที่กำลังทำความสะอาดพื้นรองเท้า
3 ผู้ใช้งานเครื่องทำความสะอาดพื้นรองเท้าไร้ฝุ่นอัตโนมัติ แล้วเกิดความพึงพอใจในการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติพงษ์ ไชยเสนาอุตสาหกรรม
2นาย ณรงค์ มูลรังษีอุตสาหกรรม
3นาย กฤษณะ ฟักศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยวุฒิ แก้วแกมทองปวช.
2นาย สิทธิพล พานิชย์ปวช.
3นางสาว พัชรากร นิลคตปวช.

Contact Information

Name : นาย กิตติพงษ์ ไชยเสนา
Email : kittipongatom2012@gmail.com
Phone : 0852726851
FB : https://www.facebook.com/Kittipong.Chaiyasena
LINE ID : vulcan650