เว็บแอปพลิเคชันสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรภาพ สุปง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิขรินทร์ธาน บุญศรีภูมิปวช.
2นางสาว พัชรพร มานวมปวช.
3นาย พักรบ ทุมมาลีปวช.
4นางสาว อทิติยา เกิดแก้วปวช.

เซนต์นีโอศรีชนแดน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอนั้นได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยการกรอกแบบฟอร์มที่เป็นเอกสาร ซึ่งยากต่อการแก้ไข และจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษา ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดจัดทำเว็บแอปพลิเคชั่นสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบของนักศึกษา และ ระบบของเจ้าหน้าทื่ เพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์การใช้งานของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ในด้านการสมัครเข้าศึกษาต่อ รวมไปถึงการจัดเก็บและแก้ไขข้อมูลนักศึกษา ที่จำเป็นต่อทางวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านเอกสารและประหยัดเวลาในด้านการเดินทางมาสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เว็บแอปพลิเคชั่นสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ และยังช่วยในด้านของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอได้อย่างรวดเร็ว
1.ช่วยลดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสมัครเรียนของนักศึกษา
2.ประหยัดทรัพยากรในทางด้านเอกสารการสมัครเรียน
3.นักศึกษาสามารถตรวจเช็คสถานะและหลักการสมัครได้
4.ทางด้านเจ้าหน้าที่สามารถ ลดระยะเวลาในการค้นหารายชื่อนักศึกษาใหม่ได้
5.เจ้าหน้าที่สามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารของนักศึกษา

Contact Information

Name : นาย สุรภาพ สุปง
Email : suraphap.sp@gmail.com
Phone : 0839503810
FB : https://www.facebook.com/suraphap.supong
LINE ID : s.suraphap