อุปกรณ์ช่วยกันความร้อนขณะเคลื่อนย้ายเตาถ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทศพล ภูอาศัยอุตสาหกรรม
2นาย วงศกร ทองยศอุตสาหกรรม
3นาย สมชาย บัวสิงห์อุตสาหกรรม
4นาย ศุภกร เย็นวริษอุตสาหกรรม
5นางสาว ทิพย์สุดา แน่นอุดรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พุทธิดา เพียงตาปวช.
2นาย ณัฐพล สุขขีปวส.
3นาย อนุพงศ์ ฝ่ายพลแสนปวส.
4นางสาว ชุติมา ชัยเลิศปวส.
5นาย ชษณะ ศรีสนิทปวส.
6นาย ราชันย์ วระจันทร์ปวส.
7นาย ชัยวัฒน์ บุญครองปวส.
8นาย วันชัย เลพลปวส.
9นาย อดิชาติ รีอองรัมย์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการประกอบอาหารของคนทั่วโลกมักจะมีอาหารหลายอย่างและหนึ่งในนั้นคืออาหารประเภทปิ้งย่างซึ่งการทำอาหารประเภทนี้จำเป็นจะต้องใช้เตาเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารโดยเตาที่ใช้จะประกอบไปด้วยเตาย่างไฟฟ้าและเตาถ่าน เตาที่นิยมนำมาใช้หลักๆจะเป็น เตาถ่านเพราะสามารถพกพาได้ง่ายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่การเคลื่อนย้ายเตาในขณะที่มีการก่อไฟหรือขณะที่เตามีความร้อนจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากความร้อน เกิดอันตรายขณะเคลื่อนย้ายเนื่องจากเตาถ่านปกติทั่วไปเป็นเตาที่มีลักษณะหูหิ้วที่ใช้สำหรับยกเคลื่อนย้ายเป็นโครงลวดหรือโครงเหล็กและไม่มีอุปกรณ์ปิดหรือกันความร้อน ดั้งนั้นคณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์จึงมีแนวความคิดสร้างอุปกรณ์ช่วยกันความร้อนขณะเคลื่อนย้ายเตาถ่านเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกันความร้อนขณะเคลื่อนย้ายเตาถ่านได้ดี
เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันภัยส่วนบุคคล่ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุจากความร้อนขณะเคลื่อนย้ายเตาถ่าน

Contact Information

Name : นาย ทศพล ภูอาศัย
Email : topping-oo-@hotmail.com
Phone : 0969086395
FB : https://www.facebook.com/TOPTHODSAPOL
LINE ID : topthod