คีมตัดครอบเข้าร่องหลังคาเหล็กเมทัลชีท (Metal Sheet Cutting Groove Pliers)

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างคีมตัดครอบเข้าร่องหลังคาเหล็กเมทัลชีท ลดขั้นตอนในการทำงาน ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็วและลดเวลาในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้ตัดครอบหลังคาให้เข้ารูปโดยช่างผู้ใช้งานและชำนาญงาน จากความเห็นของผู้ชำนาญงานที่มีต่อคีมตัดครอบเข้าร่องหลังคาเหล็กเมทัลชีท ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริง จากการทดสอบประสิทธิภาพคีมตัดครอบเข้าร่องหลังคาเหล็กเมทัลชีท พบว่าสามารถตัดครอบเข้าร่องได้อย่างประณีตพอเหมาะกับขนาดร่องของแผ่นเมทัลชีท ซึ่งจะช่วยทุ่นแรงได้อย่างเป็นอย่างดี มีความปลอดภัยในการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พกพาสะดวก ช่วยทุ่นแรง และมีความปลอดภัยในการใช้งาน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ
- ลดขั้นตอนในการทำงาน ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว และลดเวลาในการทำงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประยุทธ จิตราชสามัญ
2นาง วีนัส สุวรรณสามัญ
3นาย ไพฑูรย์ พ่อค้าอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อดิเทพ สิงห์ทองปวช.
2นางสาว คัทรินทร์ เกตุพงษ์ปวช.
3นาย ถิรวัฒน์ วงแก้วปวส.
4นาย วิวัฒน์ ตระการจันทร์ปวส.
5นาย พงษ์พิสิษฐ์ หิมพานต์ปวส.
6นางสาว ดรุณี โคศรีปวส.
7นางสาว รัตนากร นิวาทปวส.

Contact Information

Name : นาย ประยุทธ จิตราช
Email : Jr.Prayut@gmail.com
Phone : 0625455598
FB : -
LINE ID :