โปรแกรม Wicec E-Portfolio

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นันทพล สิงมิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย สุเทพ รักรุ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว อัญธิกา คำภิระแปงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว ทิพยรัตน์ อาชนะชัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฏิภาณ คะระนันท์ปวส.
2นางสาว เปมิกา เจริญนาคนกปวส.
3นางสาว กนกทิพย์ พยัคกุลปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

พัฒนารูปแบบด้วยโปรแกรม Wicec E-Portfolio โดยใช้โปรแกรม Adobe Photo Shop CS6. , Appserv , SQL , PHP และเพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรม Wicec E-Portfolio ด้วยแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรม Excel กลุ่มประชากร คณะ ครู นักเรียน นักศึกษา จำนวน 18 คน ผลการดำเนินการ โปรแกรม Wicec E-Portfolio สร้างโดยโปรแกรม Adobe Photo Shop CS6. , Appserv , SQL , PHP พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.75

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โปรแกรม Wicec E-Portfolio สามารถนำเสนอผลงาน เช่น ข้อมูล ประวัติ หรือเนื้อหาต่างๆ ที่จะชี้ให้เห็นศักยภาพของเจ้าของแฟ้มสะสมงาน และสามารถเข้าถึงผลงานได้โดยสะดวก และทําให้ประหยัดเนื้อที่ ที่เก็บผลงาน ประหยัดเวลาในการสืบค้น และนําเสนอได้อย่างสะดวก สามารถเข้าถึงกันได้ทั่วโลกผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถเก็บสะสมผลงานได้หลายรูปแบบ ทั้งรูปภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ สื่อมัลติมีเดียต่างๆ และสามารถแก้ไขและปรับปรุงแฟ้มสะสมผลงานได้อย่างสะดวก สามารถปรับปรุงได้ ทันที
โปรแกรม Wicec E-Portfolio สามารถนำเสนอผลงาน เช่น ข้อมูล ประวัติ หรือเนื้อหาต่างๆ ที่จะชี้ให้เห็นศักยภาพของเจ้าของแฟ้มสะสมงาน และสามารถเข้าถึงผลงานได้โดยสะดวก และทําให้ประหยัดเนื้อที่ ที่เก็บผลงาน ประหยัดเวลาในการสืบค้น และนําเสนอได้อย่างสะดวก สามารถเข้าถึงกันได้ทั่วโลกผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถเก็บสะสมผลงานได้หลายรูปแบบ ทั้งรูปภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ สื่อมัลติมีเดียต่างๆ และสามารถแก้ไขและปรับปรุงแฟ้มสะสมผลงานได้อย่างสะดวก สามารถปรับปรุงได้ ทันที

Contact Information

Name : นาย นันทพล สิงมิ่ง
Email : jack_sccom@hotmail.com
Phone : 0840491042
FB : https://www.facebook.com/jack.sleep
LINE ID :