ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การประดิษฐ์ ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน ผลิตไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน โดยใช้กังหันความเร็วรอบต่ำผลิตไฟฟ้า เพื่อศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากกังหันความเร็วรอบต่ำ และเพื่อประหยัดพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนำพลังงานที่ได้ไปชาร์จไฟเข้าแบตสำรองไฟ โดยนำพลังงานที่ได้ไปชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน ใบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถผลิตน้ำเย็น น้ำร้อนได้ และ สามารถผลิตไฟฟ้าจากการทำน้ำเย็นได้
1 ได้เครื่องกดน้ำเย็น น้ำร้อน ผลิตไฟฟ้า
2 ได้เข้าใจหลักการผลิตไฟฟ้าจากกังหันความเร็วรอบต่ำ
3 นำพลังงานที่ได้ไปชาต์จไฟเข้าโทรศัพท์มือถือ เพื่อประหยัดพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรวุฒิ เขียวฉวีอุตสาหกรรม
2นาย ผดุงวิทย์ ดิษฐเจริญ-
3นาย กันต์ วรรณา-
4นาย ณัฐวุฒิ ค่าไทยสง-
5นาย ธีรศักดิ์ สีเหลี่ยมงามอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรัญย์ เณรผึ้งปวช.
2นาย พงศธร กงลาปวช.
3นาย ธนาธร เลื่อมตาปวช.

Contact Information

Name : นาย วรวุฒิ เขียวฉวี
Email : worawuttam@gmail.com
Phone : 0946014579
FB : https://www.facebook.com/worawut1199_tam@hotmail.com
LINE ID : toomtam1122