เครื่่องขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารจากกาบหมาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อัจฉราวดี สันตพันธ์สามัญ
2นางสาว สุจีรา วิชาชาติสามัญ
3นาย ธนกร สุขส่งอุตสาหกรรม
4นาย ชาญณรงค์ ไชยนราอุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. เอกพล บุรกรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุชา หอมทรงปวส.
2นาย ชัชวาล ศรศักดาปวส.
3นางสาว นีรนุช มอราศรีปวส.
4นาย คฑาวัตร โคตรพันธ์ปวส.
5นาย ปราโมทย์ ทองบางปวส.
6นางสาว อภิชญา ธนาภารุ่งเรืองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารจากกาบหมากมีฐานเป็นรุปทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมหัวตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ และตัวเมียติดตั้งไว้บนยอดพีระมิด ใช้หลักการขึ้นรูปแบบเปียกและการให้ความร้อนมีระบบส่งกำลังแรงกดและแรงยกแม่พิมพ์แรงลมจากการทำงานของกระบอกสูบขั้นตอนตอนการขึ้นรูปแช่กาบหมากในน้ำเป็นเวลา 15 นาที ขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 50 วินาที แม่พิมพ์มี 3 รูปแบบ คือถาดหลุม,ถ้วยหกเหลี่ยมและถ้วยทรงสี่เหลี่ยมมีปริมาตรเท่ากับ290,425และ1,000ลูกกบาศก์เซนติเมตรประสิทธิภาพของเครื่องขึ้นรูปผลิตได้72ชิ้น ต่อชั่วโมงน้อยกว่าการผลิตในโรงงาน 28 ชิ้น อย่างมีนัยสำคัญกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ,ขนาดของ เครื่อง,และความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.70,4.60และ4.29ตามลำดับ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ0.36

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารจากกาบหมาก เป็นเครื่องจักรกล ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เพื่อใช้ส่งเสริมสนับสนุน ในการประกอบอาชีพ ด้านอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม มีประสิทธิภาพในการขึ้นรูปชิ้นงาน จำนวน 72 ต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ย
ด้านเศรฐกิจ (1) เกิดอาชีพใหม่ ที่เป็นธุรกิจขนาดย่อม และธุรกิจครอบครัว (2) ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม (1) ช่วยลดขยะมูลฝอย (2) ช่วยลดภาวะโลกร้อน (3) ช่วยลดการใช้พลังงานฟอสซิล
ด้านคุณภาพชีวิต (1) ผู้บริโภคที่ใช้ภาชนะใส่อาหารจากกาบหมากไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง (2) ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น

Contact Information

Name : นางสาว อัจฉราวดี สันตพันธ์
Email : Sunta21pune@gmail.com
Phone : 0617732597
FB : https://www.facebook.com/LordSmieBuff
LINE ID : 0617732597