เครื่องขยาย EM แบบกึ่งอัตโนมัติ พลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันผู้คนเริ่มมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของร่างกาย ในการรัปประทานอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผักชนิดต่างๆ โดยสารเคมีที่นำมาใช้นั้นก็เพื่อเร่งผลผลิตเพื่อให้ทันต่อการจำหน่าย แต่ก็มีหลายที่ ที่เลือกทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เลี้ยงสัตว์แบบไม่ใช้สารเร่งต่างๆ โดยการการนำจุลินทรีย์ EM เข้ามาช่วยในการจัดการไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม แต่การที่จะนำหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ไปใช้นั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายมาก หรือจะนำจุลินทรีย์ EM มาขยายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ EM ก็ต้องมีเวลาในการดูแลรักษาในช่วง 7 วันแรกของการขยายจุลินทรีย์ EM โดยจะต้องเขย่า และเปิดฝาเพื่อระบายแก๊สออกจากถัง เพื่อให้ได้จุลินทรีย์ EM ที่มีประสิทธิภาพมาใช้งาน จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก และลดกระบวนการในการผลิตลง ทำให้เกิดเครื่องขยาย EM แบบกึ่งอัตโนมัติ พลังงานแสงอาทิตย์ (Easy EM) ขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการขยายจุลินทรีย์ EM โดยอำนวยความสะดวกแก่คนใช้ ไม่ต้องเสียเวลาในการดูแล
1.เพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ EM
2.เพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ EM
3.อำนวยความสะดวกในการขยายจุลินทรีย์ EM

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทักษิณ โสมณะวัตรอุตสาหกรรม
2นาย ชัชวาล แก้วแกม-
3นาย กิตติพงษ์ สีหานามอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เกศกนก สวยรูปวช.
2นาย ชโรธร คะชาปวส.
3นาย อดิศักดิ์ เทศอินทร์ปวส.

Contact Information

Name : นาย ทักษิณ โสมณะวัตร
Email : naga1924@hotmail.com
Phone : 0847686745
FB : https://www.facebook.com/ทักษิณ.โสมณะวัตร
LINE ID : taksin_s