ไอศกรีมมะขามนมสด

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาการทำไอศกรีมกะทิมะขามนมสดมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อศึกษารสชาติของมะขามและลักษณะของไอศครีมกะทิมะขามนมสด ศึกษาต่อยอดผลผลิตมะขามและการแปรรูปผลผลิตของมะขามให้เป็นไอศครีมกะทิมะขามนมสดเพื่อประเมิณความพึงพอใจของผู้บริโภค เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า ร้อยละ 90 มีคาวามพึ่งพอใจในรสชาติของไอศกรีมกะทิมะขามนมสด เป็นเอกลักษณ์ ร้อยล้ะ 80 มีความพึงพอใจในแปรรูปมะขามกะทินมสด ร้อยละ 95 มีความพึ่งพอใจในชิ้นงานนี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ไอศกรีมที่มีส่วนผสมของกะทินมสดและมะขาม
เป็นการต่อยอดผลผลิตที่มีอยู่แล้ว แต่ในเรื่องของหวานยังไม่มีออกมามากให้เห็นและเป็นอาชีพ ทางนักเรียน และครูจึงคิดที่จะนำเอามะขามมาทำเป็นไอศกรีมมะขามเพื่องานสร้างอาชีพให้กับคนในอำเภอชนแดนของเราให้เป็นอาหารหวานขึ้นชื่อ ดังคำพูดที่ว่า มาชนแดนต้องมากินไอศกรีมกะทิมะขามชนแดน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภิยุทธ ณ.ราช-
2นาย ชัชวาลย์ ผิวผ่อง-
3นาย คณิน ปงจันตา-
4นาย ณรงค์ศักดิ์ สิงห์เถื่อนสามัญ
5นางสาว กัลป์จรีย์ ดีเสริมชัยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิยุทธ ณ.ราชปวช.
2นาย อมร ณ.ราชปวช.
3นางสาว ศศิวิมล โกมารปวช.
4นาย นนทวัฒน์ ทองแดงปวช.

Contact Information

Name : นาย อภิยุทธ ณ.ราช
Email : boa403637@gmail.com
Phone : 0645672778
FB : https://www.facebook.com/PetchNarach
LINE ID : may24a