เตารักษ์โลก

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยมีดังนี้ การวิจังครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อเตารักษ์โลกใน 4 ด้าน คือ ด้านคุณสมบัติของเครื่อง ด้านความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ ด้านการเลือกใช้วัสดุในการผลิตและด้านประโยชน์คุณค่า กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือประชาชนทั่วไปในอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อเตารักษ์โลก ใน 4 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ต้นแบบ ที่ผลิตจากเหล็ก ให้ความร้อนสูง ใช้ฟืน/ถ่านน้อยกว่าเตาอังโล่ทั่วไป ทนทานและมีอายุการใช้งานนาน
ประหยัดเวลาในการใช้งาน พกพาง่าย ให้ความร้อนมากกว่าเตาปกติ มีอายุการใช้งานยาวนาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนากร สงวนเนตร์-
2นางสาว แก้วใจ ดวงมณีสามัญ
3นาย ชัชวาลย์ ผิวผ่อง-
4นางสาว ศิรินันท์ เส็งหนองแบนสามัญ
5นาย อนาวิน กุุุลวงษ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นิศา ศรีสมัยปวช.
2นางสาว น้ำค้าง นิ้วเนียมปวช.
3นางสาว กนิษฐา ม่วงจุ้ยปวช.
4นางสาว ชนิกานต์ เหี้ยมโท้ปวช.
5นางสาว วิภาวรรณ มิ่งขวัญปวช.
6นาย อภิยุทธ ณ.ราชปวช.
7นาย อมร ณ.ราชปวช.

Contact Information

Name : นาย ธนากร สงวนเนตร์
Email : tnk_poo@hotmail.com
Phone : 0868945223
FB : https://www.facebook.com/Thanakorn.Sa-nguannet
LINE ID : 0868945223