สืบสานงานศิลป์ ด้วยหัตถศิลป์ผ้าไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

บรรพบุรุษของไทยเรามีชื่อเสียงเลื่องลือในด้านงานช่างฝีมือที่ประณีตจิตรบรรจงเกี่ยวกับการประดิษฐ์ตกแต่งดอกไม้ต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ถือกำเนิดภายในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่โบราณกาล ดังนั้นผู้ศึกษาค้นคว้าวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์พานพุ่มโดยมีผ้าพิมพ์ลายไทยมาเป็นส่วน ประกอบในการทำลวดลายบนพานพุ่ม เพื่อเพิ่มลวดลายและความสวยงามของพานพุ่ม หากแต่การประดิษฐ์พานพุ่มเครื่องสด จำเป็นต้องอาศัยฝีมือ ความสามารถ ระยะเวลาเตรียมงาน และเป็นงานดอกไม้สดอยู่ได้ไม่ทน การเก็บรักษามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก มีอายุการใช้งานเพียงชั่วคราว การประดิษฐ์พานพพุ่มโดยใช้ผ้าพิมพ์ลายไทย ทำให้ได้พานพุ่มที่ทดแทนดอกไม้สดมีความคงทนถาวร มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นมีน้ำหนักเบา มีความประณีตสวยงาม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ด้านความประณีตและสวยงาม ผลิตภัณฑ์ถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยความละเอียดและประณีต ผลิตภัณฑ์มีการประกอบ/ติด
ด้วยความเรียบร้อยและการจัดและตกแต่งผลิตภัณฑ์มีความสวยงามการนำไปใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้งาน
ในชีวิตประจำวันได้จริง ผลิตภัณฑ์สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและผลิตภัณฑ์สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงทนถาวรมีอายุการใช้งานที่ยาวนานใช้เป็นเครื่องสักการบูชา พระรัตนตรัย พระมหากษัตริย์ ครู อาจารย์ ตลอกจนผู้ที่เคารพนับถือเนื่องในโอกาสต่างๆ
ด้านความประณีตและสวยงาม ผลิตภัณฑ์ถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยความละเอียดและประณีต ผลิตภัณฑ์มีการประกอบ/ติด
ด้วยความเรียบร้อยและการจัดและตกแต่งผลิตภัณฑ์มีความสวยงามการนำไปใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้งาน
ในชีวิตประจำวันได้จริง ผลิตภัณฑ์สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและผลิตภัณฑ์สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงทนถาวรมีอายุการใช้งานที่ยาวนานใช้เป็นเครื่องสักการบูชา พระรัตนตรัย พระมหากษัตริย์ ครู อาจารย์ ตลอกจนผู้ที่เคารพนับถือเนื่องในโอกาสต่างๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ส่งศรี เหรียญมณีสามัญ
2นาย จาตุรงค์ เอี่ยมสะอาดสามัญ
3นางสาว รัตติยา สุคันธมาลาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เนฬุมาศ จันทร์กระจ่างปวช.
2นางสาว จิรภิญญา ศิริเวชปวช.
3นางสาว ฐณิชา สาดูปวช.
4นาย สิทธิลักษณ์ พิมพ์ประสานต์ปวส.
5นางสาว สุพัตรา วรรณกิจปวส.
6นางสาว สุภาวดี ไทยกลางปวส.
7นางสาว กาญจนา จันทร์ขาวปวส.
8นางสาว พรนภา คิดการปวส.

Contact Information

Name : นางสาว ส่งศรี เหรียญมณี
Email : j.dong23236@gmail.com
Phone : 0898651606
FB : https://www.facebook.com/-
LINE ID : -