โต๊ะเตรียมชิ้นงานโลหะวิทยาระบบน้ำหมุนเวียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วนัสกุล สีคำมื้ออุตสาหกรรม
2นาย พงศ์พันธุ์ ศรีพรหมอุตสาหกรรม
3นาย ศักดิ์ศิริ หุ่นโตภาพอุตสาหกรรม
4นาย วรวิช มนไธสงอุตสาหกรรม
5นาย อำนวย เพ่งพิศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรชัย ปะโคทังปวส.
2นาย ภูมิพิทักษ์ พร่องสระน้อยปวส.
3นาย วรวุฒิ กับกระโทกปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สร้าง โต๊ะเตรียมชิ้นงานโลหะวิทยาระบบน้ำหมุนเวียน มีจุดมุงหมายเพื่อลดอัตราการใช้ปริมาณของน้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิในการเรียนการสอนให้มากขึ้นและอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน ขึ้นจึงสรุปได้ว่ามีปริมาณการใช้น้ำต่อรายวิชาได้แก่ วิชาเทคนิคการอบชุบโลหะ 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ วิชาวัสดุและโลหะวิทยา 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ วิชาโลหะวิทยาการเชื่อม 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ วิชาโลหะวิทยาเบื้องต้น 16 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 61 ชั่วโมง/ โดยกำหนดค่าการทดสอบปริมาณการใช้ของโต๊ะเตรียมชิ้นงานโลหะวิทยาระบบน้ำหมุนเวียน 1,2,3 ชั่วโมง เพื่อเทียบปริมาณการใช้น้ำ 1 เดือน และดูประสิทธิภาพการใช้งาน โดยการทดลองโต๊ะเตรียมชิ้นงานโลหะวิทยาระบบน้ำหมุนเวียนนั้นสามารถทำงานได้จริงและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผู้นำไปใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สรุปได้ว่ามีปริมาณการใช้น้ำต่อรายวิชาได้แก่ วิชาเทคนิคการอบชุบโลหะ 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ วิชาวัสดุและโลหะวิทยา 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ วิชาโลหะวิทยาการเชื่อม 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ วิชาโลหะวิทยาเบื้องต้น 16 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 61 ชั่วโมง/เดือน ใน 1 ชั่วโมงใช้น้ำ 150 ลิตร ปริมาณใช้น้ำต่อ 1 เดือน 9150 ลิตร/เดือน ค่าน้ำต่อ 1 เดือนเป็นเงิน 1171.2 บาท โดยกำหนดค่าการทดสอบปริมาณการใช้ของโต๊ะเตรียมชิ้นงานโลหะวิทยาระบบน้ำหมุนเวียน 1,2,3 ชั่วโมง เพื่อเทียบปริมาณการใช้น้ำ 1 เดือน และดูประสิทธิภาพการใช้งาน โดยการทดลองโต๊ะเตรียมชิ้นงานโลหะวิทยาระบบน้ำหมุนเวียนนั้นสามารถทำงานได้จริงและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผู้นำไปใช้งาน
-

Contact Information

Name : นาย วนัสกุล สีคำมื้อ
Email : wanatsakun_420@hotmail.com
Phone : 0865795642
FB : -
LINE ID :