เครื่องช่วยพยุงเดินอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อสร้างเครื่องช่วยพยุงเดินแบบอัตโนมัติและเพื่อแบ่งเบาภาระของแพทย์และนักกายภาพบำบัด โดยมีสมมุติฐานในด้านทางการวิจัย คือ เครื่องช่วยพยุงเดินแบบอัตโนมัติจะทำให้แพทย์หรือนักกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุ สามารถทำการกายภาพให้ผู้ป่วย และช่วยในการเดินของผู้สูงอายุได้สะดวกสบายขึ้นกว่าเดิม และปลอดภัยกว่า ด้วยระบบเซนเซอร์ที่จะทำให้เครื่องหยุดทำงานเมื่อจะชนสิ่งกีดขวาง ยังมีปุ่มสวิตช์ฉุกเฉินสำหรับให้นักกายภาพบำบัดได้กดสวิตช์ เมื่อเกิดเหตุกับผู้ป่วยหรือต้องการตัดระบบการทำงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากการตอบแบบสอบถามของนักกายภาพบำบัดมีความคิดเห็นในหัวข้อประสิทธิภาพในการทำงาน ความคุ้มค่าต่อการลงทุน ความสวยงามโดยรวม การใช้งานสะดวกและรวดเร็ว ความคิดสร้างสรรค์ ความแข็งแรงของชิ้นงาน ความปลอดภัยของชิ้นงานตลอดจนโครงสร้างของภายในของเครื่องพยุงเดินแบบอัตโนมัติอยู่ในเกณฑ์ประเมินดีทุกประการ ผู้ป่วยเมื่อฝึกเดินผ่านเครื่องช่วยผยุงเดินแบบอัตโนมัติ สามารถกลับมาเดินใหม่ได้สะดวกขึ้น แสดงให้เห็นว่าว่าการคิดค้นวิจัยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑ ได้เครื่องช่วยพยุงเดินแบบอัตโนมัติสำหรับศูนย์กายภาพบำบัด
๒ ได้เครื่องช่วยพยุงเดินแบบอัตโนมัติที่ใช้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประเสริฐ แสงโป๋อุตสาหกรรม
2นาย ชัยวัฒน์ ฟองสินธุ์อุตสาหกรรม
3นาง นภาพันธ์ บุณโยทยานอุตสาหกรรม
4นาย สุรชัย. อาจหาญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชยพล เกิดเผือกปวส.
2นาย วงศกร ใจธรรมปวส.
3นาย ปัณณธร สบายสมัยปวส.
4นาย ศิวกร นารีปวส.
5นาย ราเมศวร์ นาวาทองปวส.
6นาย สบโชค คุ้มพงษ์ปวส.
7นาย พงศธร สำอางค์ศรีปวส.

Contact Information

Name : นาย ประเสริฐ แสงโป๋
Email : mixgroup-001@hotmail.com
Phone : 0819063684
FB : https://www.facebook.com/งานแนะแนวเทคนิคอยุธยา
LINE ID : 0819063684