เครื่องมือปาดปูนกาวกระเบื้อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฏฐพงษ์ เถาวัลย์อุตสาหกรรม
2นาย โสภณ กล่อมเกลี้ยงอุตสาหกรรม
3นาย วิฑูรย์ พิมพ์ตาอุตสาหกรรม
4นาย เกษม ปันแก้วอุตสาหกรรม
5นาย คติพงษ์ อ่อนไชยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัทรนันท์ ฤทธิ์เย็นปวช.
2นาย วราวุฒิ แย้มสร้อยปวช.
3นาย พงศ์เดโช แก้วทองปวช.
4นางสาว ธนาภรณ์ พุ่มมาลาปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

พื้นกระเบื้องที่ดีต้องมีเทคนิคในการปูกระเบื้องอย่างยิ่ง โดยฉะเพราะการปูกระเบื้องแบบปูนกาวจึงได้จัดทำประดิษฐ์ เพื่อทำให้การปูกระเบื้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพและลดค่าแรงงาน ซึ่งการประดิษฐ์เครื่องมือปาดปูนกระเบื้องนี้สามารถปาดได้เร็วกว่าช่างผีมือร้อยละ 18.33 และปาดได้เร็วกว่านักศึกษา 9.1ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ที่เป็นส่วนสำคัญที่สุด โดยผลความพึงพอใจในส่วนของประสิทธิภาพด้านวัสดุอุปกรณ์ของสิ่งประดิษฐ์ อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.11 และความพึงพอใจ ด้านอื่นๆอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.55

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เครื่องปาดปูนกาวปาดได้ทีละ 1 แผ่น
2.ปาดปูนกาวได้ที่ขนาดกระเบื้อง 30x30 cm.
3.ปาดปูนประมาณ 10-15 วินาที
1.ลดระยะเวลาในการปูกระเบื้องโดยวิธีปูปูนกาว
2.ประหยัดต้นทุนในส่วนของช่างฝีมือที่หายาก
3.ควบคุมคุณภาพของงานปูกระเบื้องได้
4.ลดปัญหาแรงงานขาดตลาด

Contact Information

Name : นาย ณัฏฐพงษ์ เถาวัลย์
Email : cte15_nik@hotmail.com
Phone : 0990154557
FB : https://www.facebook.com/niknikniks@hotmail.com
LINE ID : 0857338514