อุปกรณ์สระผมผู้ป่วยพักฟื้น ( Equipment Hair Convalescent patients)

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันในโรงพยาบาล จะมีผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวเป็นจำนวนมาก หรือเรียกว่า ผู้ป่วยพักฟื้น บางรายต้องรอการพักฟื้นเป็นสัปดาห์ หรือมากว่านั้น ผู้ป่วยบางคนก็ไม่สามารถลุกเดินช่วยเหลือตนเองได้ต้องมีญาติ หรือพยาบาลคอยดูแล มีผู้ป่วยพักฟื้นนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการทำความสะอาดร่างกายได้ โดยเฉพาะการทำความสะอาดศีรษะโดยการสระผม ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์สระผมผู้ป่วยพักฟื้นขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถปรับระดับความสูงต่ำตามผู้ใช้ต้องการได้ มีระบบน้ำอุ่นให้ผู้ใช้สามารถปรับอุณหภูมิที่น้ำในการสระผม มีอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว และสามารถชาร์จแบตเตอรี่ในตัวได้ในขณะที่ผู้ใช้น้ำอุ่นในการสระผม ใช้สระผมในที่อุปกรณ์ต่อพวงไฟฟ้าไม่สามารถไปถึงได้
1. เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยพักฟื้นที่ต้องการดูแลความสะอาดศีรษะได้เป็นอย่างดี
2. เพิ่มความสะดวกสบายในการสระผมผู้ป่วย ลดปัญหาความยุ่งยากในการเตรียมอุปกรณ์
3. เป็นอุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย สถานที่พักฟื้นผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยพักฟื้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรุตม์ ปัดถามาอุตสาหกรรม
2นาย กิตติพงษ์ หายเคราะห์อุตสาหกรรม
3นาย สรวิชญ์ เลิศศรีพงศ์อุตสาหกรรม
4นาย ฤทธิ์ไกร ด้วงจุมพลอุตสาหกรรม
5นางสาว วิภาวดี หาญทองหลางเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภกิตติ์ บุตรวิเศษปวส.
2นาย วราวุฒิ สุขสบายปวส.
3นาย วุฒิพงษ์ โคลงพิมายปวส.
4นาย กิตติศักดิ์ เนตรวิเศษปวส.
5นาย บรวรลักษณ์ พึ่งน้ำปวส.
6นาย วรวุฒิ ศรีระกิ่งปวส.

Contact Information

Name : ว่าที่ร้อยตรีหญิง จุฑารัตน์ นาชัยสินธุ์
Email : Jutharat_Nachaisin@hotmail.com
Phone : 088-3123297
FB : https://www.facebook.com/Jutharat..Nachaisin
LINE ID : kpkukkik