ระบบจัดการแปลงเกษตรแบบพอเพียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรุณ ปะกลางพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ฐารรรฎร เกรัมย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย รังสรรค์ ทบวอพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ณภัทร หงษ์ภักดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ชญาดา ร่มเย็นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิริมงคล เปกรัมย์ปวช.
2นาย โชคอนันต์ กระพรรณปวช.
3นาย พงศธร บุญบุตตะปวช.
4นางสาว กุสุมา สุขประโคนปวช.
5นางสาว พนิดา ปุลันรัมย์ปวช.
6นางสาว ปนัดดา เกือรัมย์ปวช.
7นางสาว วรรณิษา จำปาสีปวช.
8นาย ปิยพัทธ์ เตียงงาปวช.
9นาย นวพล วิลาวรรณ์ปวส.
10นาย ภราดร เนินกระโทกปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบจัดการแปลงเกษตรแบบพอเพียง กลุ่มตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ปี พ.ศ.2560 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ระบบจัดการแปลงเกษตรแบบพอเพียง และแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการแปลงเกษตรแบบพอเพียง ผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สามารถนำไปใช้งานได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรกรเพื่อวัดค่าความชื้นของดิน หากดินมีค่าความชื้นต่ำอุปกรณ์จะสั่งให้วาวก๊อกหมุน
เพื่อจ่ายน้ำให้กับพื้นดินในบริเวณนั้น และหากดินมีค่าความชื้นสูงอุปกรณ์จะสั่งให้วาวก๊อกปิดเพื่องดการจ่ายน้ำให้กับพื้นดิน
ในบริเวณนั้น สามารถช่วยในการประหยัดน้ำได้
- สามารถตรวจสอบการทำงานผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา
- ประหยัดแรงงาน และเวลาของเกษตรกร
- เพื่อลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน
- สะดวกสบายในการใช้งานทางด้านการเกษตร

Contact Information

Name : นางสาว อรุณ ปะกลาง
Email : arun_nok@hotmail.com
Phone : 0895682924
FB : https://www.facebook.com/arun_nok@hotmail.com
LINE ID : iambirdy