เครื่องพ่นควันไล่ยุงระบบไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. วทัญูญู แถมพยัคฆ์อุตสาหกรรม
2นาย วรากร ดอกอินทร์อุตสาหกรรม
3นาย ปราโมทย์ ประทุมโพธิ์อุตสาหกรรม
4นาย ธีรพงษ์ ท่าสะอาดอุตสาหกรรม
5นาย โสภณ กล่อมเกลี้ยงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาณุวัฒน์ ไทยปิยะปวส.
2นาย เลาะมดอน สุขสาลีปวส.
3นาย อดิศร อยู่เบิกปวส.
4นาย คุณากร ใจดีปวส.
5นาย พาสกร เนียมจันทร์ปวส.
6นาย วัชรินทร์ วิเศษสัตย์ปวส.
7นาย ศิริวัฒน์ แก้วไชยนามปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ยุงเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ปัจจุบันพบว่าในโลกนี้มียุงประมาณ 3,450 ชนิดเนื่องจากปัจจุบันมนุษย์ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นจำนวนมากและเกิดการสูญเสียชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยส่วนมากจะพบเกี่ยวกับโรคที่มากับยุง ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก ไข้มาเลเรีย ไข้โรคเท้าช้าง ไข้สมองอักเสบ ไข้ชิคุณกุนย่า เป็นต้น จากการทดลองที่ให้ควันดีที่สุดจะเป็นบริเวณพื้นที่ขนาด 3.00x2.50x2.45 เมตร จะใช้แรงดันเฉลี่ยที่ 10.87 โวลต์ และกระแสเฉลี่ยที่ 3.95 แอมป์ต่อการทำงาน 15 นาที ควันสามารถกระจายตัวได้เต็มพื้นที่ ส่วนบริเวณพื้นที่โล่งจะใช้แรงดันเฉลี่ยที่ 11.84 โวลต์ และกระแสเฉลี่ยที่ 3.62 แอมป์ต่อการทำงาน 15 นาทีและจะถูกลมภายนอกกระจายควันให้หายไปจึงไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องพ่นควันไล่ยุ่งระบบไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้แบตเตอรี่ขนาด 12v 21a เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับขดลวดทนความร้อนนิโครม จากนั้นขดขวดจะทำการละเหยน้ำยาที่ผสมน้ำมันให้กลายเป็นควัน ใช้พัดลมระบายอากาศชนิดหอยโข่งเป็นอุปกรณ์ช่วยกระจายควัน
สามารถนำควันที่ได้ไปใช้สำหรับไล่ยุงเพื่อลดปัญหาการเกิดโรคและพาหะที่ได้มาจากยุงและเป็นการป้องกันมนุษย์ในเบื้องต้นจากการกัดและการติดต่อโรค พาหะของยุง

Contact Information

Name : นาย วทัญูญู แถมพยัคฆ์
Email : wa18pu26@gmail.com
Phone : 0900593927
FB : -
LINE ID :