เครื่องขึงผ้าซิลค์สกรีน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรพจน์ เครือพานิชอุตสาหกรรม
2นาย จักรพันธ์ บุญแทนอุตสาหกรรม
3นาย อัศวิน กิ่งจำปาอุตสาหกรรม
4นาย วินัย แก้ววงศ์วารอุตสาหกรรม
5นาย สันติ สว่างเมฆอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุธี รอดบุญส่งปวส.
2นาย ณัฐกิตติ์ วิริยมปวส.
3นาย อำนวยพร มีไชโยปวส.
4นาย ธีระยุทธ อินรุณปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เครื่องขึงผ้าซิลค์สกรีน มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องขึงผ้าซิลค์สกรีน เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องขึงผ้าซิลค์สกรีนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องขึงผ้าซิลค์สกรีน โดยมีวิธีดำเนินการออกแบบและสร้างตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และดำเนินการหาประสิทธิภาพของเครื่องขึงผ้าซิลค์สกรีน ทำการประเมินประสิทธิภาพเครื่องขึงผ้าซิลค์สกรีนใน 3 ด้านประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งานและด้านความคุ้มค่า และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้โดยแบบสอบถาม ผลการหาประสิทธิภาพพบว่า ด้านโครงสร้างมีความแข็งแรงในระดับมากที่สุด ด้านการใช้งานมีความสะดวกในการใช้งานมากที่สุดและด้านความคุ้มค่ามีความเหมาะสมของต้นทุน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถขึงผ้าซิลค์สกรีนขนาดกรอบไม่เกิน 41.5 cm. × 56 cm. ครั้งละ 1 กรอบ
สามารถควบคุมการดึงผ้าซิลค์สกรีนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 โวลต์ ร่วมกับแม่แรงยกรถแบบขากรรไกร
ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC 50 Hz
สามารถผลิตบล็อกสกรีนที่ขึงผ้าได้ตึงตามต้องการในการใช้งาน ทำให้งานที่ถ่ายออกมา คม สวยงาม งานไม่เบลอ

Contact Information

Name : นาย ธีรพจน์ เครือพาณิช
Email : suteeyo463@gmail.com
Phone : 0816802697
FB : https://www.facebook.com/stic.er.1
LINE ID : mhayoza