เครื่องมือใส่ลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เจริญศักดิ์ ทับทิมอุตสาหกรรม
2นาง พรรณี หอมใจมั่น-
3นาย ศรายุทธ หอมใจมั่นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกียรติศักดิ์ อยู่จาตร์ปวช.
2นาย คมกฤษ กุลรอดปวช.
3นาย ภูชิชย์ ชูจิตรปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ ออกแบบและสร้างเครื่องมือใส่ลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องมือใส่ลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลโดยมีสมมุติฐานในการศึกษา คือ เครื่องมือใส่ลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลสามารถใช้ในการใส่ลูกสูบได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลองโดยให้นักศึกษาใส่ลูกสูบด้วยเครื่องมือใส่ลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลและไม่ใช้ได้ใช้เครื่องมือใส่ลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซล เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เครื่องมือใส่ลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลและแบบบันทึกข้อมูลค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ค่าเฉลี่ย ( ) ผลการศึกษา มีดังนี้ 1. การออกแบบและสร้างเครื่องมือใส่ลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลสามารถใช้เป็นต้นแบบได้เป็นอย่างดี 2. การทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องมือใส่ลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลโดยให้นักศึกษาใส่ลูกสูบด้วยเครื่องมือใส่ลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลและไม่ได้ใช้เครื่องมือใส่ลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลเป็นตัวอย่างทดสอบ พบว่า เครื่องมือใส่ลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เครื่องมือใส่ลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลมีหลายขนาดแยกตามขนาดของลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลในแต่ละรุ่น
2 เครื่องมือใส่ลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลใช้ได้กับเครื่องยนต์เล็กดีเซลเท่านั้น
1 ได้เครื่องมือใส่ลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลจำนวน 1 ชุด
2 เครื่องมือใส่ลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Contact Information

Name : นาย เจริญศักดิ์ ทับทิม
Email : jaroensak9872@gmail.com
Phone : 0875239872
FB : -
LINE ID :