เครื่องมือพิเศษพับแผ่นเมทัลชีท

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุวิทย์ แน่นอุดรอุตสาหกรรม
2นาง พรรณี หอมใจมั่น-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปภาวิน กันเพชรปวช.
2นาย นันทวัฒน์ สุภิเมฆปวช.
3นาย ปราโมทย์ เพ็งพิบาลปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ ออกแบบและสร้างเครื่องมือพิเศษพับแผ่นเมทัลชีทและเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องมือพิเศษพับแผ่นเมทัลชีทโดยมีสมมุติฐานในการศึกษา คือ เครื่องมือพิเศษพับแผ่นเมทัลชีทสามารถใช้ในการพับแผ่นเมทัลชีทได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลองโดยให้นักศึกษาพับแผ่นเมทัลชีทด้วยเครื่องมือพิเศษพับแผ่นเมทัลชีทและไม่ใช้เครื่องมือพิเศษพับแผ่นเมทัลชีท เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เครื่องมือพิเศษพับแผ่นเมทัลชีทและแบบบันทึกข้อมูลค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ค่าเฉลี่ย ( ) ผลการศึกษา มีดังนี้ 1. การออกแบบและสร้างเครื่องมือพิเศษพับแผ่นเมทัลชีทสามารถใช้เป็นต้นแบบได้เป็นอย่างดี 2. การทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องมือพิเศษพับแผ่นเมทัลชีทโดยให้นักศึกษาพับแผ่นเมทัลชีทด้วยเครื่องมือพิเศษพับแผ่นเมทัลชีทและไม่ได้ใช้เครื่องมือพิเศษพับแผ่นเมทัลชีทเป็นตัวอย่างทดสอบ พบว่าเครื่องมือพิเศษพับแผ่นเมทัลชีทสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เครื่องมือพิเศษพับแผ่นเมทัลชีทใช้ในการพับแผ่นเมทัลชีทเพื่อป้องกันน้ำฝนสาดเข้าตัวบ้าน
1.ได้เครื่องมือพิเศษพับแผ่นเมทัลชีทจำนวน 1 ชิ้น
2.เครื่องมือพิเศษพับแผ่นเมทัลชีทสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Contact Information

Name : นาย สุวิทย์ แน่นอุดร
Email : wit-2521@hotmail.com
Phone : 0801142120
FB : -
LINE ID :