เตียงอำนวยความสะดวกผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัย การออกแบบเตียงอำนวยความสะดวกผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เป็นการวิจัยพัฒนาและทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเตียงอำนวยความสะดวกผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และเพื่อหาประสิทธิภาพเตียงอำนวยความสะดวกผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 1. ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเตียงอำนวยความสะดวกผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 2. การออกแบบได้ทำการออกแบบโดยคำนึงถึงขนาดสัดส่วนของมนุษย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เตียงมีขนาดกว้าง 900 มิลลิเมตร ยาว 1,970 มิลลิเมตร ความสูง 500 มิลลิเมตร
1.ได้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
2.ได้ช่วยแก้ปัญหาแผลกดทับของผู้ป่วย
3.ได้ช่วยปฏิบัติภารกิจส่วนตัวของผู้ป่วยติดเตียง
4.ได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ดิฐติพงษ์ หมวกยอดอุตสาหกรรม
2นาย อุปกรณ์ เกษมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธนสุดา ตั้งปํญญาวงศ์ปวช.
2นาย ธรรมรัตน์ โคกทัพปวช.
3นาย ปกรณ์ แก้วใสปวช.

Contact Information

Name : นาย ดิฐติพงษ์ หมวกยอด
Email : dititpong_47@hotmail.com
Phone : 0871328644
FB : -
LINE ID :