Helmet Security

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ศาลินีย์ ไชยบุตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว เจนจิรา ศิริรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วศิน หนูคลิ้งปวส.
2นาย พงศ์ธนกิจ เทพศรีปวส.
3นางสาว ขนิษฐา กาญจนกำเนิดปวส.
4นางสาว ภควดี แซ่หลิมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเกิดขึ้นมากกว่าสามในสี่ของการบาดเจ็บรุนแรงรวมเสียชีวิต เกิดจากผู้ขับขี่ผู้โดยสารไม่สวมหมวกกันน็อค ถึงแม้จะทราบดีว่าหมวกกันน็อคจะมีประโยชน์ การสวมหมวกกันน็อคจะช่วยป้องกันการสูญเสียชีวิต ช่วยลดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บได้ ผู้วิจัยจึงได้สร้าง สิ่งประดิษฐ์ Helmet Security โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา Helmet Security ศึกษาการเขียนโปรแกรมการตรวจจับการสวมหมวกกันน็อค และหาประสิทธิภาพของ Helmet Security ผลการวิจัยพบว่า Helmet Security สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีอุปกรณ์ตรวจจับการสวมหมวกกันน็อค ได้สำเร็จ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ Helmet Security มีคุณลักษณะในการตรวจจับการสวมหมวกกันน็อค โดยมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะขี่รถจักรยานยนต์ ในกรณีไม่สวมหมวกกันน็อคจะไม่สามารถสตาร์ทรถจักรยานยนต์ได้

Contact Information

Name : นาง ศาลินีย์ ไชยบุตร
Email : wvhan.2520@gmail.com
Phone : 081-3289701
FB : https://www.facebook.com/Salinee..Chaibut
LINE ID : wvhan