กระติบข้าว 3 in 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.อ. รามิน แสงประดิษฐ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย บุญญฤทธิ์ คำภูมีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปิยรัตน์ พฤฒิสารปวช.
2นางสาว จินตลีลา รัตนคุณปวช.
3นางสาว สุดารัตน์ สุดหอมปวช.
4นางสาว อารียา หารินไสลปวช.
5นางสาว สุมินตา ศิริภาปวช.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง กระติบข้าว 3 in 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการนึ่งข้าวเหนียวจากกระติบที่ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ ซึ่งมีวิธีการนึ่งแบบดั้งเดิมจาก 3 ขั้นตอนกับการนึ่งด้วย กระติบข้าว 3 in 1 ที่สามารถช่วยลดขั้นตอนในการนึ่งข้าวเหนียวให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียว ทำให้ข้าวเหนี่ยวนึ่งสุกทันใจ และสามารถใช้อุ่นอาหาร นึ่งผัก นึ่งปลา เหมือนกับการใช้เตาไมโครเวฟทั่วไป เพราะไม้ไผ่เกิดเชื้อรางง่าย แต่ต้นคล้าทนทาน และเมื่อถูกความชื้นจะไม่เป็นเชื้อราดำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.)เป็นนวัตกรรมใหม่ของการนึ่งข้าวเหนียว โดยนำข้าวเหนียวที่แช่มาแล้ว ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ใส่ลงในกระติบข้าว 3 in 1 เติมน้ำ/นำกระติบข้าว 3 in 1 ใส่ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า/ปิดฝา/กุดปุ่มให้หม้อหุงข้าวทำงาน/รอประมาณ 16-20 นาที เราจะได้ข้าวเหนียวมารับประทานโดยไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์หลายอย่าง ข้าวที่ได้สะอาด และปลอดภัย เนื่องจากวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่ทำจากธรรมชาติ 100% 2.).ข้าวมีกลิ่นหอมของต้นคล้า 3.)ไม้คล้ามีคุณสมบัติเก็บความร้อนได้ดีกว่าไม้ไผ่ ทำความสะอาดง่าย คงทน ใช้งานได้นาน มอดไม่กิน ยิ่งใช้ ยิ่งมัน ยิ่งวาว 4.)เป็นอุปกรณ์เอนกประสงค์ เช่น ใช่อุ่นอาหาร ใช้นึ่งผัก นึ่งปลา เหมือนกับการใช้เตาไมโครเวฟทั่วไป พกพาได้สะดวก
1.)ลดขั้นตอนการนึ่งข้าวเหนียวให้เหลือขั้นตอนเดียว 2.)เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.)สร้างรายได้ให้นักเรียนนักศึกษา 4.)“กระติบข้าว 3 in 1” มีประสิทธิภาพนำไปสู่การปฏิบัติจริง สนองนโยบายของ สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ

Contact Information

Name : ว่าที่ร้อยเอก รามิน แสงประดิษฐ์
Email : raminsaengpradit@gmail.com
Phone : 096-6829239
FB : https://www.facebook.com/รามิน.แสงประดิษฐ์
LINE ID : 33241459