เครื่องเพิ่มปริมาณออกซิเจนบนผิวน้ำ

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีในปัจจุบันได้ก้าวกระโดดขึ้นทำให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมายทำให้ระบบบำบัดน้ำมีความจำเป็นเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาระบบนิเวศให้มีความสมดุลกับธรรมชาติ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบเเละ สร้างเครื่่องเพิ่มออกซิเจนบนผิวน้ำโดยเล็งเห็นปัญหาของพลังงานทางเลือกต่างๆที่นำมาใช้ในปัจจุบันซึ่งพลังงานแต่ละชนิดต่างมีข้อจำกัดผู้วิจัยจึงได้นำหลักการถ่ายเทของเหลวซึ่งเป็นหลักการทาง วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้บำบัดน้ำโดยการเพิ่มออกซิเจนบนผิวน้ำเพื่อให้น้ำมีคุณภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่่องเพิ่มออกซิเจนบนผิวน้ำสามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่อาศัยพลังงานใดๆมาช่วยในการทำงานสามารถเพิ่ม
ออกซิเจนให้กับน้ำทำให้น้ำมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชิษณุพงศ์ ประดาวงศ์อุตสาหกรรม
2นาย รุ่ง ชมภูมิ่งอุตสาหกรรม
3นาย กิตติพัชญ์ ทองดีอุตสาหกรรม
4นาย ปัณณทัต คำหอมอุตสาหกรรม
5นาย อนุสรณ์ ไสยรัตน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรเมธ สุภารัตน์ปวช.
2นาย จายใหม่ ลุงวิปวช.
3นาย บุญเครือ ลุงใสปวช.

Contact Information

Name : นาย รุ่ง ชมภูมิ่ง
Email : roong.chom@gmail.com
Phone : 053346819
FB : https://www.facebook.com/roong.chom@gmail.com
LINE ID : 0899984408