หม้อต้มน้ำร้อนความจุ 20 ลิคร ระบบแบ่งน้ำให้ความร้อน

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

หม้อต้มน้ำร้อนที่ใช้ในการประชุม มีความจุ 20 ลิตร ขึ้นไป ในการชงกาแฟจะใช้กำลังไฟฟ้า 2,500 วัตต์ น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาใช้เวลา 25-30 นาที คิดเป็นอัตราการใช้พลังงานเท่ากับ 1.25 ยูนิต ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ในการต้มน้ำร้อนหนึ่งครั้งจากปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดสร้างสิ่งประดิษฐ์จึงมีแนวคิดที่จะสร้างหม้อต้มน้ำร้อนความจุ 20 ลิตร ระบบแบ่งน้ำให้ความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อต้มน้ำร้อนความจุ 20 ลิตร ให้ใช้กำลังไฟฟ้าเพียง 1,220 วัตต์ น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาใช้เวลาต้มน้ำประมาณ 4 นาที คิดเป็นอัตราการใช้พลังงานเท่ากับ 0.04 ยูนิตซึ่งสามารถลดอัตราการค่าพลังงานในการใช้หม้อต้มน้ำร้อนในการประชุมแต่ละครั้งได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีความจุ 20 ลิตรที่ลดการใช้กระแสไฟฟ้าและเวลาในการต้ม
1. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบได้ 50 เปอร์เซนต์
2. นำไปใช้งานตามสถานที่การประชุม อบรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นันทวิชญ์ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย ธรรมนูญ บุญชูอุตสาหกรรม
3นาย รัฐพงษ์ จันทร์คงอุตสาหกรรม
4นาย อากรกิจ ธาระปรีชากุลอุตสาหกรรม
5นางสาว กานต์กมล มาศภูมิอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บรรลือ ไหมสีเขียวปวช.
2นาย นิธินันท์ ศริลักษณ์ปวช.
3นาย กฤษณะ สมมารถปวช.
4นาย โรจน์ศักดิ์ บุรงค์ปวช.
5นาย จักรกฤษณ์ มีแย้มปวช.
6นาย วรกิต สุขศรีเมืองปวช.

Contact Information

Name : นาย นันทวิชญ์ สุวรรณรัตน์
Email : vich_rio@hotmail.com
Phone : 0872842642
FB : https://www.facebook.com/nantavich..suwannarat
LINE ID : 0872842642