อุปกรณ์อัดยาต้นส้มและต้นมะนาว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สราวุธ ปันทะนะอุตสาหกรรม
2นาย ปัณณทัต คำหอมอุตสาหกรรม
3นาย จาตุรงค์ ป้วนป้อมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปวีณา ญางหมื่อปวช.
2นาย พงศธร มาแดงสายปวส.

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์อัดยาต้นส้ม และต้นมะนาวขึ้น เพื่อให้เกษตรกรที่ปลูกต้นส้ม และต้นมะนาว สามารถลดต้นทุนเรื่องของเวลาและแรงงานคนที่จะใช้ในการฉีดยาเข้าต้นส้มและต้นมะนาว การทำงานของอุปกรณ์อัดยาต้นส้มและต้นมะนาว มีผลของการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่ออุปกรณ์อัดยาต้นส้มและต้นมะนาว พบว่าชิ้นงานมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ต่อการใช้งานของอุปกรณ์อัดยาต้นส้มและต้นมะนาว อยู่ในระดับ มาก มีค่า 3.99 และการทดลองพบว่าอุปกรณ์อัดยาต้นส้มและต้นมะนาว สามารถอัดยาเข้าต้นส้มและต้นมะนาว ได้เฉลี่ยภายในเวลา 15 นาที ต่อต้น ซึ่งภายใน 1 วัน สามารถอัดยาเข้าต้นส้มและต้นมะนาว ได้เฉลี่ย 95 ต้น ผลการประเมินความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อัดยาต้นส้มและต้นมะนาว พบว่าเกษตรกรผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน ระดับมาก อุปกรณ์อัดยาต้นส้มและต้นมะนาวมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีมาก ประหยัดทั้งเวลา และแรงงานคน ในการอัดยาเข้าต้นส้มและต้นมะนาว ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ฉีดยาต้นส้ม และต้นมะนาว สามารถประหยัดเวลา และกำลังงาน ในการฉีดยาเข้าต้นส้มและต้นมะนาว อย่างมีประประสิทธิภาพ
1.สามารถฉีดยาได้ทั้งต้นส้ม และต้นมะนาว
2.สามารถประหยัดเวลา กำลังคนในการฉีดยาเข้าต้นส้ม และต้นมะนาว
3.สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้

Contact Information

Name : นาย สราวุธ ปันทะนะ
Email : noom_5589@hotmail.com
Phone : 091-8693940
FB : https://www.facebook.com/sarawootpantana
LINE ID : 0895589701