ไม้ดับไฟ 3 in 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จาตุรงค์ ป้วนป้อมอุตสาหกรรม
2นาย ราชันย์ คำขาวอุตสาหกรรม
3นาย สราวุธ ปันทะนะอุตสาหกรรม
4นาย ปัณณทัต คำหอมอุตสาหกรรม
5นาย วรวิทย์ สุ่มพันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรธิดา แซ่อู๋ปวช.
2นางสาว ปวีณา ญางหมื่อปวช.
3นาย พิชัยฤทธิ์ คณพศอนันท์ปวส.
4นาย พงศธร มาแดงสายปวส.
5นาย สุสกฤษดิ์ จอนห์นาเธอร์ลีปวส.
6นาย ฮูเซ็น ราฮามันปวส.

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การนำอุปกรณ์ไม้ดับไฟ 3 in 1 ไปใช้ในการดับไฟป่า ที่ใช้กันในหน่วยดับไฟป่า ของกรมป่าไม้และเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งมีการเผาป่า และไฟไหม้ป่าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในการดับไฟแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่จะต้องใช้คนฉีดน้ำดับไฟ 1 คน คนตบดับไฟอีก 1 คน ทำให้ต้องใช้เจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้จัดทำจึงคิดค้น อุปกรณ์ไม้ดับไฟ 3 in 1 ขึ้นมา โดยผู้จัดทำโครงการได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากแบบประเมินความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในหน่วยอุทยานแห่งชาติดับไฟป่า ของกรมป่าไม้ จำนวน 15 คน ผู้ที่มีความสนใจ 5 คน นั้นมี ผลการประเมินความคิดเห็นโดยรวมต่อการใช้งานอุปกรณ์ไม้ดับไฟ 3 in 1 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.75 อยู่ในระดับ มาก และทำให้ลดปริมาณการใช้แรงงานคนในการดับไฟป่า มีความรวดเร็ว สะดวก สบาย มากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ไม้ดับไฟ 3 in 1 ใช้ทั้งดับไฟ ฉีดน้ำ และให้แสงสว่าง ไปพร้อมๆกัน ได้อย่างมีประประสิทธิภาพ

Contact Information

Name : นาย จตุรงค์ ป้วนป้อม
Email : jaturong-2532@hotmail.co.th
Phone : 0911483895
FB : https://www.facebook.com/balljaturong
LINE ID : 1552532