เครื่องทดสอบความคล่องตัวทางร่างกายนักกีฬา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุญล้ำ ศักดิภัทรนนท์อุตสาหกรรม
2นางสาว กันยา นันต๊ะกาศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิว้ตร ปุณริบูรณ์ปวส.
2นาย พิชญ์ ก้านพิมายปวส.
3นาย นับพงษ์ ธรรมชัยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เครื่องทดสอบความคล่องตัวทางร่างกายนักกีฬา ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ประมวลผล แผงวงจรรีเลย์ สวิตช์ที่มีมหลอดไฟภายในกล่องสวิตซ์ 5 ชุด ยาว 5 เมตร เมื่อกดปุ่มสตาร์ทจะทำการกำหนดเวลา 15 วินาที เมื่อนักกีฬากดสวิตซ์ start จะทำหลอดไฟ 1 หลอดสว่างขึ้นให้นักกีฬาวิ่งไปกดสวิตช์ให้หลอดไฟดับ ซึ่งจะทำการนับ 1 แล้วให้นักกีฬาวิ่งไปสวิตช์หลอดไฟที่สว่งหลอดต่อไปให้ดับลง จนกระทั่งเวลาเป็น 0.00 วินาที แล้วแสดงจำนวนการทดสอบ การทดสอบกับนักกีฬาแบดมินตันและนักกีฬากรีฑา ผลการทดสอบทุกคนสามารถผ่านการทดสอบ ทำให้นักกีฬามีความพึงพอใจในการใช้งานมีความพึงพอใจต่อเครื่องทดสอบความคล่องตัวทางร่างกายนักกีฬา ที่ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.33

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องทดสอบความคล่องตัวทางร่างกายนักกีฬา หมายถึง เครื่องที่สร้างขึ้นใช้ ทดสอบความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อนักกีฬาโดยใช้แผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ การทดสอบด้วยการวิ่งกดสวิตช์ไฟให้ดับและนับจำนวนครั้งที่วิ่งไปกดสวิตช์ให้หลอดไฟดับภายในเวลา 15 วินาที การผ่านเกณฑ์ต้องทำให้ได้อย่างน้อย 10 ครั้ง
1. ได้ชุดทดสอบสมรรถทางร่างกาย สำหรับนักกีฬาที่ใช้ความเร็ว ความแข็งแรงของกล้าเนื้อในการแข่นขัน
2. การนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ทางการกีฬา
3. พัฒนาความคุมจังหวะการวิ่ง 5จุด แบบเป็นมาตรฐานในแข่งขัน ให้มีการทำงานได้หลายรูปแบบอนาคต
4. พัฒนารูปแบบให้สวยงามในการแข่งขันและใช้งานสำหรับการทดสอบความเร็วและความแข็งแรงกล้ามเนื้อในอนาคต

Contact Information

Name : นาย บุญล้ำ ศักดิภัทรนนท์
Email : boonpattara@gmail.com
Phone : 0864476881
FB : -
LINE ID :