โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนหนังสือรับเทศบาลตำบลหนองช้างคืน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยฤทธิ์ ชัยเลิศผู้บริหาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ไลลาอารี โมฮัมมัดปวช.
2นาย ภูมินทร์ เรือนแก้วปวช.
3นางสาว ศิโรรัตน์ ริบแจ่มปวช.

เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากการคณะผู้วิจัยได้ไปฝึกประสบการณ์ที่เทศบาลตำบลหนองช้างคืนและได้สำรวจข้อมูลทางเทศบาลตำบลหนองช้างคืน จึงพบว่าทางเทศบาลเวลามีหนังสือเข้าต้องทำการรับ ทั้งนี้ทางเทศบาลมีปัญหาในเรื่องของการบันทึกรายละเอียดของหนังสือรับ และการเรียกดูข้อมูลต่างๆที่ได้บันทึกลงในสมุดบันทึก ทำให้มีความล่าช้าในการหาข้อมูลต่างๆและมีการลงบันทึกซ้ำอยู่บ่อยครั้ง หลังจากทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเทศบาลแล้ว ทางกลุ่มจึงได้ทำการค้นคว้าและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆจากทางเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาโดยการสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนหนังสือรับเทศบาลตำบลหนองช้างคืน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นโปรมแกรมสร้างฐานข้อมูลในการบันทึกทะเบียนหนังสือรับ ซึ่งโปรแกรมที่จัดทำขึ้นมาจะมีความสามารถในการ ค้นหาและบันทึก มีการแก้ไข และเรียกดูข้อมูลได้
สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีโปรแกรมทะเบียนหนังสือรับเทศบาลตำบลหนองช้างคืนมีส่วนช่วยในการทำงานในส่วนของการบันทึกข้อมูล

Contact Information

Name : นาย ชัยฤทธิ์ ชัยเลิศ
Email : chairit@northmbk.ac.th
Phone : 0898554748
FB : https://www.facebook.com/chairitnmbk
LINE ID : Chairit