อุปกรณ์บริการโช๊คหน้ารถจักรยานยนต์

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โช๊ค เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรองรับแรงกระแทก ลดแรงสั่นสะเทือนของรถจักรยายนต์ และยังทำหน้าที่หน่วงการเคลื่อนที่ขึ้นลงของตัวรถจักยายนต์อีกด้วย ถ้าเกิดโช๊ครถจักรยายนต์มีปัญหาก็จะส่งผลให้รถจักรยานยนต์เสียศูนย์ เกิดอาการร่อน เมื่อวิ่งด้วยความเร็ว เข้าโค้งรถจะโคลงควบคุมได้ยากมาก การเปลี่ยนโช๊คหรือดูแลจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสาคัญ และจะต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนได้อย่าง มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลเสียกับโช๊ค ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการจัดทำอุปกรณ์บริการโช๊คหน้ารถจักรยานยนต์ เพื่ออุปกรณ์ที่ใช้สาหรับบริการโช๊คหน้ารถจักรยานยนต์ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้คนเดียว และยังใช้เวลาน้อยสะดวกรวดเร็ว แล้วมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกับผู้ใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถใช้งานกับรถจักรยานยนต์ทุกชนิด
2. ใช้สาหรับการถอดโช๊คหน้ารถจักรยานยนต์ออกมาซ่อม
1. มีความสะดวก และรวดเร็วในการถอดประกอบโช๊ครถจักรยายนต์มากขึ้น
2. สามารถลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการถอดประกอบโช๊คได้มาก
3. โช๊คไม่เกิดความเสียหายขณะซ่อมบำรุงรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นันทวุฒิ ศรีสงวนอุตสาหกรรม
2นาย สุทธิพันธ์ สุทธิแสนอุตสาหกรรม
3นาย ประพัทธ์ บุญเซี่ยมอุตสาหกรรม
4นาย คณิต ศิริมาเมืองอุตสาหกรรม
5นาย เมธัส ไพศาลนิรันดร์กาลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรพิชัย โนนด้วงปวช.
2นาย ประพันธ์ วงศ์คำปวช.
3นาย ณัฐดนัย อมรวรรณปวช.

Contact Information

Name : นาย นันทวุฒิ ศรีสงวน
Email : art_red7@hotmail.com
Phone : 0944498835
FB : https://www.facebook.com/Nantavut.Srisanguan
LINE ID : art_red7