เครื่องกรองน้ำ พีวีซี ฉุกเฉิน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องกรองน้ำ พีวีซี ฉุกเฉินและ เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ำ พีวีซี ฉุกเฉิน กลุ่มตัวอย่างคือประชากรในอำเภอบ้านโอ่ง จำนวน 20 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่าเครื่องกรองน้ำ พีวีซี ฉุกเฉินที่สร้างขึ้นมา มีประโยชน์ในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุดตามด้วยคุ้มค่ากับกับราคาต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในระดับมากและผลการทดลอง พบว่า เครื่องกรองน้ำ พีวีซี ฉุกเฉินที่สร้างขึ้นมามีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ประโยชน์ในการนำไปใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติของเครื่องกรองน้ำ พีวีซี ฉุกเฉิน ผลการทดลองในการนำน้ำมาใส่เครื่องกรองน้ำ พีวีซี ฉุกเฉิน พบว่าเครื่องกรองน้ำ พีวีซีฉุกเฉิน สามารถกรองน้ำที่ขุ่น หรือน้ำมีสารตกค้างต่างๆได้
เครื่องกรองน้ำ พีวีซีฉุกเฉิน สามารถกรองน้ำที่ขุ่น หรือน้ำมีสารตกค้างต่างๆได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติพรหม ฟังเพราะอุตสาหกรรม
2นาย วีรชัย เลาย่างอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ผดุงเกียรติ บุญทรายปวช.
2นาย ธีรพงษ์ แสงโฮ่งปวช.
3นาย วิทยา คำเพ็งปวส.
4นาย ณัฐวุฒิ ไพรสุดาวัลย์ปวส.

Contact Information

Name : นาย เกียรติพรหม ฟังเพราะ
Email : kietiprom@gmail.com
Phone : 053-591165
FB : https://www.facebook.com/kietiprom
LINE ID :