ระบบเร่งการเพาะพันธุ์ปูนา

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปูนาจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ที่เกษตรกรนิยมนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อประกอบอาชีพและนำไปขายให้ผู้บริโภคหรือโรงงานที่ประกอบอาหาร แต่ปูนาก็เพาะได้เพียงปีละครั้งเนื่องจากปูนาจะเริ่มผสมพันธุ์ในเฉพาะหน้าฝน จึงส่งผลให้ได้ผลผลิตที่น้อยเกษตรกรได้ผลกำไรที่น้อยตาม ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบเร่งการเพาะพันธุ์ปูนา เพื่อใช้พัฒนาอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูนา ช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปูนา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นระบบที่สามารถจำลองฤดูฝน ให้ปูนาเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี
1. เร่งการผสมพันธุ์ปูนาทั้งในฤดูและนอกฤดูได้
2. ปูนาผสมพันธุ์ได้ทั้งปี
3. รักษาสภาพแวดล้อมภายในบ่อได้
4. สามารถเลี้ยงปูนาแบบคอนโดได้
5. ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศรายุทธ คงตาอุตสาหกรรม
2นาย กัมปนาท ปาวินอุตสาหกรรม
3นาย อพิเชษฐ อุดมผลอุตสาหกรรม
4นาย รณกร วิกรรัตน์อุตสาหกรรม
5นาย ธวัชชัย คุณสารวนิชอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐสิทธิ์ ผาคำปวส.
2นาย ปฎิภาณ สียามปวส.
3นาย เบญจพล พราหมอ้นปวส.
4นาย ณัฐพงศ์ กาบทองปวส.

Contact Information

Name : นาย ศรายุทธ คงตา
Email : elecsrt@cmtc.ac.th
Phone : 0834734168
FB : https://www.facebook.com/sarayoot..kongta
LINE ID : i-newthanks