ลอดช่องกึ่งสำเร็จรูป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เป็นการหาสูตรของลอดช่องกึ่งสำเร็จรูปเสริมไฟเบอร์จากบุกและโปรตีนจากสาหร่ายสไปรููลีน่า อุณหภูมิในการทำแห้ง และการยอมรับของผู้บริโภค ใช่สีธรรมชาติจากพืชผักในท้องถิ่น ผลการทดลองสูตรที่ 3 เป็นที่ยอมรับมากที่สุด ผลิตภัณฑ์ลอดช่องกึ่งสำเร็จรูป มีอายุการเก็บได้นาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าเส้นลอดช่องทั่วไป ประหยัดเวลาในการหุงต้ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์เส้นลอดช่องอบแห้งพร้อมเครื่องปรุงรส กะทิ และ น้ำตาล
1. เพื่อใช้รับประทานเป็นขนมหวาน หรือทำเป็นของฝาก
2. เพิ่มมูลค่าให้แก่ขนมไทย และวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น
3.สามารถนำไปต่อยอดทางด้านธุรกิจได้ในอนาคต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พรทิพย์ สุวรรณเลิศคหกรรม
2นางสาว อัมพิกา สุมาคหกรรม
3นางสาว อมรรัตน์ แก้ววรรณรัตน์คหกรรม
4นางสาว นัฐรนันท์ ศรีภิรมย์คหกรรม
5นาง นาธญา สดชื่นคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชัชฎาพร ปินตาปวช.
2นาย เฉลิมชัย เปี่ยนแก้วปวส.
3นาย ทศพล วงศ์ไชยปวส.
4นาย กิติศักดิ์ ทิบุตร์ปวส.
5นาย ทิชากร ไตรมหาสุวรรณ์ปวส.
6นาย อิทธิภัทร์ สุทธศรีปวส.
7นางสาว มาลินี แก้วแก่นสารปวส.
8นาย ปริญญา แก้วโกต๊ะปวส.
9นางสาว พิมพิไล ใจมาปวส.

Contact Information

Name : นาง พรทิพย์ สุวรรณเลิศ
Email : pie_apple2345@hotmail.com
Phone : 0898522890
FB : https://www.facebook.com/Porntip.Suwanaloet
LINE ID : kulvc