เตาอบหลอดแก้วสุญญากาศพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุลอุตสาหกรรม
2นาย ตฤณ บำรุงสวนอุตสาหกรรม
3นาย ธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิราอุตสาหกรรม
4นาย สมพล ผลมูลอุตสาหกรรม
5นาย สุพจน์ คำโทอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณพชร ดาวกระจายปวส.
2นาย คมกฤช บุญเทียมปวส.
3นาย พอล สเวนสันปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน แนวทางในการแก้ปัญหาด้านพลังงานมีหลากหลายวิธี เช่น การหาแหล่งพลังงานอื่นเพิ่มเติม การนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ การใช้พลังงานทดแทน และการรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด ซึ่งการใช้พลังงานทดแทนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะสามารถแปลงพลังงานที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทางผู้จัดทำจึงเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานทางเลือกโดยเฉพาะ พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ นำมาใช้ในการดำเนินชิวีติประจำวัน คือ การปรุงอาหารให้สุกโดยการใช้ความร้อนจากธรรมชาติ ลดการใช้แก๊สหุงต้ม และไฟฟ้า จึงได้คิดค้นและประดิษฐ์เตาอบหลอดแก้วสุญญากาศพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเตาอบที่ทำจากหลอดแก้ว และมีสภาพผิวเป็นสีดำด้าน สามารถรับการแผ่คลื่นความร้อนและดูดกลืนพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ และจัดเก็บพลังงานความร้อนโดยใช้ฉนวนสุญญากาศเพื่อลดการสูญเสียความร้อน และมีแผ่นสะท้อนแสงเพื่อรวมแสง
ประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ และลดการใช้แก๊สหุงต้ม และไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้ายได้

Contact Information

Name : นาย รัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล
Email : note_arun@hotmail.com
Phone : 0879998674
FB : https://www.facebook.com/note.arun
LINE ID : notemte41