ระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. วิทยา เจริญทัศน์อุตสาหกรรม
2นาย ชนินทร์ พบลาภอุตสาหกรรม
3นาย วันชัย ศุภธีรารักษ์อุตสาหกรรม
4นาย กฤตนันท์ สันติวงศกรอุตสาหกรรม
5นาย ชวินทร์ พลหาญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิฆเนศ ศรีพิมพ์ปวส.
2นาย ธนวัฒน์ เนาวดีปวส.
3นางสาว อทิติยา ทองทับปวส.
4นางสาว พรรณชนก ขจรวงศ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

จากสภาพปัญหาการเกษตรที่เกิดขึ้น ทำให้แนวคิดที่มุ่งแสวงหาทางออกให้แก่สังคมในด้านการเกษตร ได้มีทางเลือกใหม่เกิดขึ้น แม้ว่าเกษตรกรรมแบบเคมีจะยังคงเป็นกระแสหลักของระบบการเกษตรของประเทศไทย แต่แนวโน้มของการทำการเกษตรกรรมเช่นนี้กำลังเสื่อมโทรมลง โดยปัจจุบันเกษตรกรรมทางเลือกได้กลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากค่านิยมที่เปลี่ยนไป และสภาพทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบมากมายหลายประการ ขณะเดียวกันเกษตรกรรมทางเลือกก็เป็นที่สนใจของหน่วยงานของรัฐ และเอกชนหลายองค์กร ดังนั้นทางทีมผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการเพิ่มทางเลือกในการทำการเกษตรโดยการสร้างระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 มีอุปกรณ์สำหรับประมวลผลกลาง
2 มีอุปกรณ์การตรวจสอบ
3 ติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบไร้สาย (WiFi)
4 สามารถควบคุม ดูแล ผ่าน Application Blynk ได้
5 มีระบบแจ้งเตือนการทำงานผ่าน LINE
6 มีการเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงเป็น Log File
1 ได้ระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติ
2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่ดี
3 มีความสะดวกในการตรวจสอบและควบคุมการปลูกพืช
4 ได้ระบบควบคุมการเปิด - ปิดไฟอัตโนมัติ

Contact Information

Name : ว่าที่ร้อยตรี วิทยา เจริญทัศน์
Email : witer_19@hotmail.com
Phone : 0628970762
FB : https://www.facebook.com/FrukClub
LINE ID : fruk_wittaya