Multi Purpose Tray

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง หาประสิทธิภาพของ Multi Purpose Tray และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Multi Purpose Tray โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า Multi Purpose Tray สามารถใส่อุปกรณ์ในการเสิร์ฟอาหารและการจัดโต๊ะ 1โต๊ะ โดยมีอุปกรณ์สำหรับเสิร์ฟ ดังนี้ แก้วก้าน 8 ใบ หรือแก้วไฮบอล 8ใบ จาน 8 ใบ ชุดมีด และช้อนส้อม 8 ชุด พบว่าพนักงานเสิร์ฟสามารถจัดโต๊ะได้อย่างรวดเร็วลดระยะเวลาในการทำงาน และลดปริมาณการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Multi Purpose Tray สามารถใส่อุปกรณ์ในการเสิร์ฟอาหารและการจัดโต๊ะ 1โต๊ะ โดยมีอุปกรณ์สำหรับเสิร์ฟ ดังนี้ แก้วก้าน 8 ใบ หรือแก้วไฮบอล 8ใบ จาน 8 ใบ ชุดมีด และช้อนส้อม 8 ชุด พบว่าพนักงานเสิร์ฟสามารถจัดโต๊ะได้อย่างรวดเร็วลดระยะเวลาในการทำงาน และลดปริมาณการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี
1. พนักงานเสิร์ฟทำงานได้อย่างรวดเร็วและช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน
2. ลดปริมาณการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กษิรา นุ้ยพุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว รัตติพร สมบูรณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นาง สมรภรณ์ บุญคมรัตน์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นางสาว วิภาวรรณ แสงขาวอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นางสาว อลิษา ช่วยเทวฤทธิ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สนิตา ชูช่วยปวช.
2นางสาว กุลิสรา ฤทธิ์วงศ์ปวช.
3นางสาว อัญชนากร เต็มรามปวช.
4นางสาว ฐิติมน สงเสนปวช.
5นางสาว พัชรพร ชาวนาปวช.

Contact Information

Name : นางสาว รัตติพร สมบูรณ์
Email : rattiporn@krabiedu.go.th
Phone : 0962469986
FB : https://www.facebook.com/summer.snow.393
LINE ID : rattiporn1003