ชุดเตาอบความร้อนประหยัดพลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุภชัย จีนใจน้ำอุตสาหกรรม
2นาย วัชรพงษ์ สุมาลุย์อุตสาหกรรม
3นางสาว สิริมาศ ศรีสะอาดสามัญ
4นาย ฉัตรชวาล แม้นจิตรสามัญ
5นาย ฐาปนา เจริญพรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปิติภัทร ดวงใจปวช.
2นาย ชัยรัตน์ สรายทองปวช.
3นาย พงศักดิ์ จันทองปวช.
4นาย ทัศพล แพงทรัพย์ปวช.
5นาย ณัฐนนท์ ดีมากปวช.
6นาย พรชัย เบิกบานปวช.
7นาย อรรถโกวิท บุญสุขปวช.
8นางสาว นฤทัย ท่อนทองปวช.
9นางสาว กาญจนา เหมหงษ์ปวช.
10นาย พงศธร พงษ์พันธ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

จากการศึกษาเรื่องชุดเตาอบความร้อนประหยัดพลังงาน พบว่า ชุดเตาอบความร้อนประหยัดพลังงาน ใช้เวลาเฉลี่ย 56 นาที ส่วนเตาถ่านแบบปกติ ใช้เวลาเฉลี่ย 87 นาที ในการประกอบอาหารประเภทเนื้อหมู2กิโลกรัมชุดเตาอบความร้อน ประหยัดพลังงานสามารถประหยัดเวลาในการประกอบอาหารได้ดีกว่าเตาถ่านแบบปกติคิดเป็น 43.68% การใช้เชื้อเพลิง(ถ่าน) ในการประกอบอาหาร ชุดเตาอบความร้อนประหยัดพลังงาน ใช้เชื้อเพลิง(ถ่าน) เฉลี่ย 633 กรัม ส่วนเตาถ่านแบบปกติ ใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ย 1366 กรัม ชุดเตาอบความร้อนประหยัดพลังงานสามารถประหยัดเชื้อเพลิง(ถ่าน)ได้ดีกว่าเตาถ่านแบบปกติคิดเป็น 46.33%

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดเตาอบความร้อนประหยัดพลังงาน ออกแบบให้มีความคงทนแข็งแรงเหมาะสมในการใช้งาน สามารถใช้งานได้นาน มีรูปแบบที่สวยงาม และเพิ่มพลังงานความร้อนได้อย่างแท้จริง
ได้ชุดเตาอบความร้อนประหยัดพลังงาน สามารถประหยัดเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารได้ดีกว่าเตาถ่านแบบปกติ

Contact Information

Name : นาย สุภชัย จีนใจน้ำ
Email : vantumclub@gmail.com
Phone : 0621611061
FB : https://www.facebook.com/Supachai.Genjainum
LINE ID : vantumclub