เครื่องดูดเมล็ดธัญพืช

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เมล็ดธัญพืชเป็นแหล่งอาหารที่ให้พลังงานแก่มนุษย์ แต่เนื่องจากการปลูกเมล็ดธัญพืชมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมาก โดยเฉพาะในกระบวนการเก็บเกี่ยวเมล็ดธัญพืชที่ต้องใช้ระยะเวลานานและการจัดเก็บ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะเกิดปัญหาตามมาคือ ปริมาณของเมล็ดธัญพืชที่ได้จะมีปริมาณมากทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บ เมล็ดธัญพืชเคลื่อนย้ายเมล็ดธัญพืชจะต้องใช้แรงงานจำนวนมากและใช้ระยะเวลานานในการเก็บเมล็ดธัญพืช โดยเฉพาะในสังคมครัวเรือนปัจจุบันจ้างแรงงานแต่แรงงานเกี่ยวกับการทำการเกษตรในปัจจุบันหายาก ดังนั้นจากปัญหาที่เกิดเหล่านี้ทำให้คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำเครื่องดูดเมล็ดธัญพืชขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหา ในการแบ่งเบาภาระให้กับเหล่าเกษตรกรในการเก็บเมล็ดธัญพืชบรรจุกระสอบและใช้ในการประกอบอาชีพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- เครื่องดูดเมล็ดธัญพืชมีขนาดความกว้าง 70 เซนติเมตร ความยาว 120 เซนติเมตร ความสุูง 120 เซนติเมตร ต้นกำลังเครื่องยนต์เบนซินขนาด 7.0 แรงม้า
- ได้เครื่องดูดเมล็ดธัญพืช
- ใช้ประกอบอาชีพเก็บธัญพืชใส่กระสอบหรือเก็บขึ้นรถบรรทุก
- สร้างอาชีพและนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยพฤกษ์ ฉายกล้าอุตสาหกรรม
2นาย วุฒิพงศ์ แก่นแก้วอุตสาหกรรม
3นาย ไพโรจน์ สีดาอุตสาหกรรม
4นาย กังวาล ชะเนติยังอุตสาหกรรม
5นาย ยุทธนา นามวัฒน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุชา สุขนิยมปวช.
2นาย อรรถเดช เอี่ยมคงปวช.
3นาย ชยานันท์ สายส่อปวช.
4นาย พนธกร สาฤทธิชัยปวช.
5นาย ทศพล ไม่ลืมปวช.
6นาย ธีรพล แวงเลิศปวช.
7นาย กิตติพงษ์ หอมขจปวช.
8นางสาว ขวัญฤดี ช่อมะลิปวช.
9นางสาว ณัฐติกานต์ มีแก้วปวช.
10นาย ศุภชีพ บุญสมพงศ์ปวส.

Contact Information

Name : นาย ชัยพฤกษ์ ฉายกล้า
Email : sturter_7@hotmail.com
Phone : 0918286726
FB : -
LINE ID : itmearmx