ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา Crissa cleaning stick

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสม ประสิทธิภาพการใช้งาน ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่กลุ่มอย่าง ในการทำผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา ผลการวิจัย สูตรที่ ประกอบด้วย น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ 300 มิลลิลิตร เป็นสูตรที่เหมาะสมสำหรับการทำผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ผลิตภัณฑ์ฯโดยเฉลี่ย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าที่มีส่วนผสมของธรรมชาติ ใช้ลบรอยเปื้อนยนเสื้อผ้า โดยไม่ต้องใช้น้ำ ช่วยขจัดรอยเปื้อนในชั่วโมงที่เร่งด่วน ที่ไม่สามารถซักได้
ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ลบทำความสะอาดเสื้อผ้า ในชั่วโมงที่เร่งด่วนแทนการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้า มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ผลิตจากธรรมชาติ และสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุภาวิณี ถึงเจริญสามัญ
2นางสาว รุ่งนภา ทิพย์สุวรรณสามัญ
3นาย ธิติชาติ เจือจันทร์สามัญ
4นางสาว วรัญญา พงษ์เตชภณสามัญ
5ว่าที่ ร.ต. กิตติ อนุวัฒน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรนลิน เหมือนเดชปวช.
2นางสาว พรทิพย์ เกณสาคูปวช.
3นางสาว ณภัทร ผึ้งแดงปวช.
4นาย ศุภวิชญ์ บุบผาพวงปวช.
5นางสาว ปาริตตา จันโททัยปวช.
6นางสาว นฤมล กะอาจปวช.
7นางสาว หทัยรัตน์ นาคเกษมปวช.
8นางสาว กฤษณา รุ่งโรจน์ปวช.
9นางสาว วรัญญ ลิมะตระกูลปวช.
10นางสาว ชนาภา พลายคุมปวช.

Contact Information

Name : นาง สุภาวิณี ถึงเจริญ
Email : pompammw2009@hotmail.com
Phone : 0892749488
FB : https://www.facebook.com/pompam.seehanam
LINE ID : pompammw