อุปกรณ์ช่วยผลิตขนมเจาะหู

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประภาส ตะหรีอุตสาหกรรม
2นางสาว สุธิสา แก้วนุ้ยสามัญ
3นาย พุฒิพงค์ ตาเเก้วอุตสาหกรรม
4นาง พิทวรรณ อินทร์เกตคหกรรม
5นาย ชัชวิน กันภัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐฐิกา ชุมคงปวช.
2นาย เดชอุดม เชื้อกูลชาติปวช.
3นาย ไชยวัฒน์ เหมือนขาวปวส.
4นาย พันแสง ทองขาวเผือกปวส.
5นาย วัชรพล สุวรรณชาตรีปวส.
6นาย เรืองศักดิ์ รอดสุดปวส.
7นาย กิตติพศ ดำใสปวส.
8นาย เฉลิมชัย เพิ่มพูนปวส.
9นาย นฤเบศร์ มณีรัตน์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ช่วยผลิตขนมเจาะหูมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) สร้างและหาประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยผลิตขนมเจาะหู 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยผลิตขนมเจาะหู ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยผลิตขนมเจาะหูสามารถอำนวยความสะดวกในการผลิตได้เฉลี่ย 32 ชิ้นต่อนาที และอุปกรณ์ช่วยผลิตขนมเจาะหูมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยผลิตขนมเจาะหู เป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ผลิตขนมเจาะหูในขั้นตอนการปั้นขนมเจาะหูได้อย่างรวดเร็ว มีขนาดเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคเบาได้ มีลักษณะเป็นแท่งกลม วัสดุเป็นสแตนเลส สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร
1 ได้อุปกรณ์ช่วยผลิตขนมเจาะหูเพื่อใช้ในครัวเรือน และหรือเพื่อผลิตเป็นการค้าชายเชิงพานิชย์ที่มีประสิทธิภาพใช้ได้ง่าย เหมาะสมกับทุก ๆ คน
2 ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ผลิตขนมเจาะหูในขั้นตอนการปั้นขนมอย่างเร็วและลดระยะเวลาในการผลิตขนม

Contact Information

Name : นาย นายประภาส ตะหรี
Email : Prapas.naio@gmail.com
Phone : 0858855355
FB : -
LINE ID :