เครื่องช่วยพยุงเดินควบคุมด้วยระบบแอนดรอยด์

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อสร้างเครื่องช่วยพยุงเดินควบคุมด้วยระบบแอนดรอยด์ เพื่อแบ่งเบาภาระของแพทย์และนักกายภาพบำบัด โดยมีสมมุติฐานในด้านทางการวิจัย คือ เครื่องช่วยพยุงเดินจะทำให้แพทย์หรือนักกายภาพบำบัด สามารถทำการกายภาพให้ผู้ป่วย และช่วยในการเดินของผู้สูงอายุได้สะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมโดยใช้ระบบแอนดรอยด์ควบคุมผ่านมือถือ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องที่ช่วยให้ผู้ป่วย/คนพิการหรือผู้สูงอายุได้ฝึกเดินหรือเดินได้อย่างปลอดภัย โดยวิธีการ เข้าอยู่ในเครื่องช่วยพยุงเดินรัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อย เปิดสวิตช์ควบคุมทำงานแล้วเริ่มฝึกเดินแบบอัตโนมัติ เมื่อก้าวเท้าไป ตัวเครื่องพยุงเดินก็ขยับไปตามทิศทางที่ก้าวเดินได้อย่างอิสระ โดยใช้แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยกล้องบนโทรศัพท์มือถือโดยอาศัยหลักการประมวลผลภาพ (Image Processing)
1.ใช้ฝึกเดินผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อขาอ่อนแรง สาเหตุจากโรคอัมพฤกษ์ หรือผู้ป่วยติดเตียงเป็นเวลานาน ๆ เมื่อผ่านการฝึกเดินประมาณ 6-8 สัปดาห์สามารถกลับมาเดินได้ 2.ใช้ฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยที่พิการ หรือพิการซ้ำซ้อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประเสริฐ แสงโป๋อุตสาหกรรม
2นาย ชัยวัฒน์ ฟองสินธุ์อุตสาหกรรม
3นาย สุรชัย อาจหาญอุตสาหกรรม
4นาย เจษฎา รัมมะบุตร.อุตสาหกรรม
5นาง นภาพันธ์ บุณโยทยานอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัครพล ยวงทองปวช.
2นาย วสันต์ กระสายเงินปวช.
3นาย อนาวิล เปลี่ยนฉวีปวช.
4นาย กฤษณะพงศ์ ภทรักษ์ปวช.
5นาย ขจรศักดิ์ ชอบค้าปวช.
6นาย ธีรดนย์ วิศาลนิตย์ปวส.
7นาย ธนชิต เครือหมูปวส.
8นาย ประทีป แช่มฉลาดปวส.
9นาย อภิยุต วิสภักดิ์ปวส.

Contact Information

Name : นาย ประเสริฐ แสงโป๋
Email : mixgroup-001@hotmail.com
Phone : 0819063684
FB : https://www.facebook.com/งานแนะแนวเทคนิคอยุธยา
LINE ID : 0819063684