พญาแร้งชนิดโมเดล

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

สืบเนื่องจากจังหวัดพัทลุง ประชากรทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ต้องใช้น้ำมาเป็นพลังงาน ในการทำให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันมนุษย์สามารถใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆกันมากมายเช่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงฯลฯแต่ในปัจจุบันแหล่งพลังงานสำคัญๆกำลังจะหมดไปคือเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของพลังงานที่นำมาใช้ยากต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือยุ่งยากมากขึ้นจึงจะสามารถนำมาใช้ได้ปัญหาทางการเกษตรปัญหานี้จะทดแทนในขณะเดียวกันการขึ้นราคาน้ำมันในการใช้เครื่องสูบน้ำทำให้รายได้น้อยลงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจำเป็นต้องแก้ปัญหาโดยใช้ทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่ในประเทศที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เช่นน้ำมัน น้ำและไฟฟ้าเป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้คิดหาวิธีการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยการทำพญาแร้งชนิดโมเดลเพื่อทำการศึกษาอัตราการของน้ำจากแหล่งจ่ายแต่ละช่วงความสูง และออกแบบสร้าง เพื่อเป็นโมเดลในการผันน้ำมาใช้ในภาคการการเกษตร เป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องพญาแร้งชนิดโมเดลมีความคงทนแข็งแรงและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ 2) ประสิทธิภาพในการสูบน้ำด้วยเครื่องพญาแร้งโมเดลพบว่าจากการทดลอง 5 ครั้ง ปริมาณน้ำที่สูบได้มีปริมาตรสูงขึ้นตามลำดับ 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน ( X = 4.32 , SD = 0.48 )
1 ได้พญาแร้งชนิดโมเดล
2 ลดลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุเทพ นุชิตสามัญ
2นาย อัมพร ศรีนาคสามัญ
3นาย บุญเลิศ ชูนุ่นสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูริชฐ์ วัฒนียรักษ์ปวช.
2นาย สมพัฒน์ พูลจันทร์มาปวช.
3นาย กอบกิจ ชูเมฆปวช.

Contact Information

Name : นาย สุเทพ นุชิต
Email : jooksutep@gmail.com
Phone : 0884880047
FB : -
LINE ID :