ขนมอบกรอบใบชะคราม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1) สูตรมาตรฐานของขนมอบกรอบใบชะคาม (Suaeda maritima Crispy) 2) การยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบใบชะคราม 3) ความแตกต่างของสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสของขนมอบกรอบใบชะคราม4) คุณค่าทางโภชนาการของขนมอบกอบใบชะคราม 5) ศึกษาต้นทุนการผลิตและกำหนดราคาขายขนมอบกรอบใบชะครามสูตรมาตรฐานของขนมอบกรอบใบชะครามประกอบด้วยแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ: แป้งมัน: ชะครามอบแห้งป่นหยาบ: น้ำตาลทราย: กะทิผง: ผงฟู: น้ำเปล่า: น้ำชะคราม ในอัตราส่วน 39:2:6:3:3:1:23 และ 23 ตามลำดับ ตามลำดับขนมอบกรอบใบชะคราม 1 กล่อง (60) มีพลังงานทั้งหมด 58 กิโลแคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต 48 กรัม ไขมัน 4 กรัม แคลเซียม 380 มิลลิกรัม ไฟเบอร์ 6 กรัม วิตตามิน เอ 214 มิลลิกรัม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ขนมอบกรอบใบชะคราม(SuaedamaritimaCrispy)เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขนมขบเคี้ยวอบกรอบโดยการใช้ใบชะครามผงป่นหยาบผสมกับแป้งข้าวกล้องหอมมะลิน้ำชะครามสดช่วยเรื่องสีและรสชาติเพื่อเป็นการใช้วัตถุดิบ ในท้องถิ่นของชุม ชนป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯเขตบางขุนเทียนชะครามมีสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายและมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายใช้แป้งข้าวกล้องหอมมะลิเพื่อลดการใช้แป้งสาลีเป็นแป้งข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการขัดสีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้บริโภคที่แพ้กูลเตนจากแป้งสาลีสามารถรับประทานได้
ขนมอบกรอบใบชะครามเป็นขนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยที่ชอบทานขนมขบ
เคี้ยวเเละส่งเสริมการใช้ชะครามในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นุชนาถ อุตสาหพานิชคหกรรม
2ดร. สิริอร สกุลเดชสามัญ
3นางสาว สุณิสา ชุ่มมะโนคหกรรม
4นางสาว รุ่งนภา เเดงดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ศรสวรรค์ โตเขียวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิรภพ รัชชะจิตติปวช.
2นาย พงศธร กรุดพันธ์ปวช.
3นางสาว พิชญานิน ทวีสินปวช.
4นางสาว วินซี่ ซุมปวช.
5นางสาว จุฑาทิพย์ สมเศกปวช.
6นางสาว ณัฐฐินันท์ ภานุทัตปวช.
7นางสาว วิสุดา รื่เริงปวช.
8นางสาว นวรัตน์ นพหิรัญรัตน์ปวช.
9นางสาว ศิริลักษณ์ ปั่นแก้วปวช.
10นาย ปรเมษฐ์ สมปางปวส.

Contact Information

Name : นางสาว นุชนาถ อุตสาหพานิช
Email : mootoo2542@gmail.com
Phone : 0816568619
FB : https://www.facebook.com/nuchnart.usahapanich
LINE ID : nuchnart