ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ปี 2564

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

view detail

เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะโดยใช้ระบบวัดความลึกแบบดิจิตอล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

MORE DETAILS
view detail

ระบบเปิดปิดพัดลมด้วยสมาร์ทโฟนโดยแอปพลิเคชัน Blynk

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคบางนรา

จังหวัดนราธิวาส

MORE DETAILS
view detail

สติ๊กกระชาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปี 2564

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

คอมบูชาจตุผลาธิกะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปี 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

ชุดฝึกทดลองการเรียนการสอนไฟจราจร 4 ทิศทาง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

เครื่องร้อยสายไฟอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2564

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟดักยุงอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ที่รองแก้วจากใบกก 2 IN 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

จังหวัดนครพนม

MORE DETAILS
view detail

เหล็กลากรถยนต์ ย่อส่วนได้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

ผงปลาสำเร็จรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์และระบบน้ำทิ้ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

MORE DETAILS
view detail

เดคูพาจกระเป๋าสาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน ปี 2564

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
ALL PROJECTS
Web Link

โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เป็นกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรผลงานสิ่งประดิษฐ์จากองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา ด้วยกระบวนการวิจัยและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (science process skill) นำไปสู่ผลงานที่มีประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริง ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและสามารถจำหน่ายได้ใน เชิงพาณิชย์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา จะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตัดสินที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ จนก่อเกิดเป็น “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” อย่างแท้จริง ***