รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในการประกวดระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2559

view detail

ธัญศิลป์ถิ่นสุโขทัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ชุดเสริมใบตัดหญ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เวอร์ชั่น 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชนะเลิศ, รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยคนหูหนวก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และระบบสมองกลฝังตัว(กลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว) ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด

จังหวัดตาก

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
VIEW ALL PROJECTS
 

THAI INVENTION  

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เป็นกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรผลงานสิ่งประดิษฐ์จากองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา ด้วยระเบียบวิธีวิจัย นำไปสู่ผลงานที่มีประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริง ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และสามารถจำหน่ายได้ใน เชิงพาณิชย์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการวิจัยและพัฒนา จะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตัดสินที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ จนก่อเกิดเป็น “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” อย่างแท้จริง

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

view detail

เครื่องมือช่วยลดเวลาในการถ่ายน้ำมันเครื่อง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้จากน้ำทิ้งแอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์แยกเหรียญอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเป่ากรองอากาศรถยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

ภาพ3มิติจากเศษผ้าปาเต๊ะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยตัดอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดำนาKM2016

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการดำนา) ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแกะสลักตัวอักษร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
PROJECT LIST