รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในการประกวดระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2560

 

THAI INVENTION  

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เป็นกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรผลงานสิ่งประดิษฐ์จากองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา ด้วยระเบียบวิธีวิจัย นำไปสู่ผลงานที่มีประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริง ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และสามารถจำหน่ายได้ใน เชิงพาณิชย์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการวิจัยและพัฒนา จะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตัดสินที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ จนก่อเกิดเป็น “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” อย่างแท้จริง

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

view detail

บ้าบิ่นธัญพืช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมประตูอัตโนมัติจากอัคคีภัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ท่อดูดระบบไซโครนิค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟจากไฟแชค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

MORE DETAILS
view detail

เห็ดนางฟ้าหย็องเสริมสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2559

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

คุกกี้ข้าวหอมดอกข่า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสีข้าวโพดแบบใช้โซ่ 2 พลัง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิหม้อต้ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
PROJECT LIST