ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ปี 2564

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

view detail

ขนมครกหน้าสังขยาเผือก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปี 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ข้าวหอมเทียนไข

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน ปี 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ถอดชุดคลัตช์เครื่องตัดหญ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน ปี 2564

วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดระยะห่างทางสังคม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2564

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

โดนัทดอกอัญชัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปี 2564

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

แป้งข้าวพันลับแล รสหมูน้ำพริกต้มยำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

กระยาสารทน้ำตาลจากกล้วยน้ำว้าสุก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปี 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

เจลเร่งรากจากใบชะพลู

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน ปี 2564

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

พัดลมเคลื่อนที่พลังงานโซล่าเซลล์ (Solar Power Mobile Fan)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์สอยมะม่วงแบบ Easy

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์แยกไข่ขาวกับไข่แดง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

ผักไฮโดรโปนิกส์จากโซล่าเซลล์ ( Hydroponics Vegetables From Solar Cells)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
ALL PROJECTS
Web Link

โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เป็นกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรผลงานสิ่งประดิษฐ์จากองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา ด้วยกระบวนการวิจัยและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (science process skill) นำไปสู่ผลงานที่มีประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริง ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและสามารถจำหน่ายได้ใน เชิงพาณิชย์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา จะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตัดสินที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ จนก่อเกิดเป็น “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” อย่างแท้จริง ***