INTEREST MATCHING

test

Paper Shooter

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องอุ่นอาหารในครัวเรือน

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ปอกสายเคเบิล

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ดึงซิบเสื้อ

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์ช่วยกรวดน้ำ

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

กระเป๋าโซล่าเซลล์

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังนา

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

ชุดอุปกรณ์ตัดต่อวงตรไฟฟ้า ด้วนรีโมทคอนโทล

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

App Qiraati V.2 (ฝึกอ่านพยัญชนะอาหรับ เวอร์ชั้น 2)

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

อุปกรณ์จักสานจากเส้นพลาสติก (Basket Making from Plastics)

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

ราวจับบันไดทรงเอ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
test

กระถางไร้มลพิษ ชีวิตพอเพียง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS